Zamyslenie na deň 26.9.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Kronická 34,22-33

22 Vtedy odišiel Chilkija a tí, ktorých určil kráľ, ku prorokyni Chulde, žene Šalluma, syna Tokhátu, syna Chasrovho, strážcu šiat, ktorá bývala v druhej štvrti Jeruzalema, a hovorili s ňou podľa poverenia. 23 Povedala im: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela: Povedzte mužovi, ktorý vás poslal ku mne: 24 Takto vraví Hospodin: Hľa, privediem pohromu na toto miesto a na jeho obyvateľov všetky kliatby, poznačené v knihe, z ktorej sa čítalo judskému kráľovi. 25 Pretože opustili mňa a kadili iným bohom, aby ma popudzovali každým dielom svojich rúk, vyleje sa môj hnev na toto miesto, a neuhasí sa. 26 Judskému kráľovi, ktorý vás poslal spýtať sa Hospodina, povedzte: Takto vraví Hospodin, Boh Izraela, o slovách, ktoré si počul: 27 Pretože sa ti obmäkčilo srdce a pokoril si sa pred Bohom, keď si počul Jeho slová proti tomuto miestu a jeho obyvateľom; pokoril si sa predo mnou, roztrhol si si rúcho a plakal si predo mnou, i ja som ťa vyslyšal – znie výrok Hospodinov. 28 Hľa, pripojím ťa k svojim otcom a v pokoji budeš uložený do svojho hrobu, takže tvoje oči neuzrú všetku pohromu, ktorú uvediem na toto miesto a jeho obyvateľov. A oni podali o tom kráľovi správu. 29 Kráľ poslal poslov a zhromaždil všetkých starších Judska a Jeruzalema. 30 Nato vystúpil do domu Hospodinovho kráľ i všetci mužovia Judska, obyvatelia Jeruzalema, kňazi, levíti a všetok ľud od najväčšieho po najmenšieho. Verejne prečítal všetky slová knihy zmluvy nájdenej v dome Hospodinovom. 31 Potom si kráľ stal na svoje miesto a uzavrel pred Hospodinom zmluvu, že Ho budú nasledovať a zachovávať Jeho prikázania, svedectvá a ustanovenia celým srdcom a celou dušou, aby tak plnili slová zmluvy, poznačené v tejto knihe. 32 Zaviazal k tomu všetkých, ktorí boli v Jeruzaleme a v Benjamínsku. Obyvatelia Jeruzalema sa riadili zmluvou Boha, Boha svojich otcov. 33 Zo všetkých krajov, ktoré Izraelci mali, Joziáš odstránil ohavnosti a nástojil, aby všetci, ktorí sa narodia v Izraeli, slúžili Hospodinovi, svojmu Bohu. Po všetky jeho dni sa neuchýlil od Hospodina, Boha svojich otcov.


„Celé zle!“ Dôvod na rezignáciu, alebo výzva? Poznáme to: spomíname na minulosť a zdá sa nám, že v oblasti morálky, medziľudských vzťahov sa všetko zhoršuje. Ako sa dnes hovorí: „celé zle“. Kráľ Joziáš mal plné právo takto hodnotiť situáciu. Politicky bolo malé Judské kráľovstvo obklopené silnými mocnosťami, súperiacimi o moc a vplyv. V spoločnosti sa rozmáhalo modlárstvo, podporované jeho predchodcami na tróne. Kniha Hospodinovho Zákona bola už taká neznáma, že Joziáš bol šokovaný, keď ju začal čítať. V súlade s varovaním Izaiáša a iných prorokov nečakalo Judsko za odpadlíctvo nič iné, než trest. Jednoducho: „celé zle“. Odpoveďou mladého panovníka nebolo zúfalstvo a rezignácia, ale s oddanosťou Bohu začal situáciu meniť. Čím sa reforma vyznačovala? 1. Nebolo to niečo okamžité, ale niekoľkoročný proces. 2. Vychádzala z pevného základu – z Hospodinovho zákona. 3. Kráľ sa stal jej súčasťou, bol príkladom pre ostatných. 4. Zároveň však mal okolo seba blízkych ľudí, s ktorými spolupracoval a počúval ich. 5. Bol do nej zapojený celý národ. Máme niekedy pocit, že v našom zbore, Cirkvi je to „celé zle“? Necháme si poradiť od Joziáša?

Modlitba: Pane Bože, prosíme Ťa, daj nám silu nerezignovať ani v zložitých situáciách! Daj nám múdrosť meniť okolnosti s dôverou v Teba!
Pieseň: ES 282
Autor: Peter Synak


Priveď ma späť a navrátim sa, veď Ty si Hospodin, môj Boh. Jeremiáš 31,18

Ježiš povedal Tomášovi: Daj si sem prst a pozri si Moje ruky! Daj sem ruku a vlož ju do Môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci! Ján 20,27


Filipanom 4,8-14 •  Modlíme sa za: Rimavské Brezovo (RiS)