Zamyslenie na deň 26.5.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Vstúpenie Krista Pána na nebo
Ascensio Domini
Kristus hovorí: A Ja, keď budem vyzdvihnutý zo zeme, všetkých pritiahnem k Sebe. Ján 12,32


Skutky apoštolov 1,3-11

1 Prvú knihu, Teofil, napísal som o všetkom, čo Ježiš činil a učil od počiatku 2 až do toho dňa, v ktorý bol vzatý do neba, keď skrze Ducha Svätého dal poverenie apoštolom, ktorých si vyvolil, 3 ktorým sa po svojom umučení aj prejavoval živý mnohými dôkazmi, ukazujúc sa im štyridsať dní a hovoriac o kráľovstve Božom. 4 Keď boli spolu, prikázal im, aby neodchádzali z Jeruzalema, ale aby očakávali zasľúbenie Otcovo – o ktorom (tak im riekol) počuli ste odo mňa, 5 (totiž) že Ján krstil vodou, ale vy o niekoľko dní budete pokrstení Duchom Svätým. 6 A oni, tam zídení, spýtali sa Ho: Pane, či v tomto čase obnovíš kráľovstvo pre Izrael? 7 Odpovedal im: Nie je vašou vecou poznať časy a príhodné chvíle, ktoré Otec určil svojou mocou, 8 ale prijmite moc Ducha Svätého, ktorý zostúpi na vás, a budete mi svedkami aj v Jeruzaleme, aj po celom Judsku, aj v Samárii a až do posledných končín zeme. 9 Len čo to povedal, vzniesol sa im pred očami do výšin a oblak vzal im Ho spred očí. 10 A ako tak uprene hľadeli do neba, keď odchádzal, ajhľa, dvaja mužovia v bielom rúchu postavili sa vedľa nich 11 hovoriac: Mužovia galilejskí, čo stojíte a hľadíte do neba? Tento Ježiš, ktorý vám bol vzatý do neba, príde zase tak, ako ste Ho videli odchádzať do neba.


Vstúpenie. Pre Pána Ježiša bol deň Jeho nanebovstúpenia vzrušujúci. Odchádzal, lúčil sa. Jeho učeníci stáli zarazení, a tak im anjeli položili otázku: „Mužovia Galilejskí! Čo tu stojíte a hľadíte do neba?“ Oni iba stáli a hľadeli za Tým, kto ich v živote tak veľmi ovplyvnil. – – Aj naše oči túžia vidieť Toho, ktorý vstúpil na nebesá a ktorý veľmi ovplyvnil naše životy. Tak sme sa zahľadeli, až sme občas pozabudli na úlohu, ktorú dal učeníkom aj nám (Mt 28,16-20). Pán Ježiš od začiatku vedel, že musí odísť, aby v Otcovom diele mohol pokračovať prostredníctvom Ducha Svätého a Cirkvi. To, čo Ježiš priniesol iba hŕstke ľudí, Cirkev môže teraz prinášať všetkým. To je úloha, ktorú Ježiš Cirkvi dal. Takéto nám Kristus zveril poslanie – činiť Jeho učeníkmi všetky národy. Nám dal aj zasľúbenie: Ajhľa, Ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Snáď aj preto museli anjeli osloviť učeníkov aj nás. Pripomínajú nám slová: Teraz je čas, aby ste plnili to, čo vám Ježiš prikázal. Teraz je čas angažovať sa a využiť čas milosti na šírenie dobrej zvesti o spasení. Plňme misijný príkaz nášho Majstra vo svojej rodine, vo svojom okolí, v Cirkvi i mimo nej! Ostaňme verní, očakávajúc v modlitbách návrat nášho Pána v moci a sláve!
Modlitba: Pane Ježišu, ktorý si vstúpil do slávy Svojho Otca a si Pánom celého sveta, my to nevládzeme ani len pochopiť. Prosíme Ťa, zbav nás všetkých pochybností! Posilňuj našu slabú vieru, daj nám istotu, že si s nami v každom čase a na každom mieste a že nás máš aj napriek našim slabostiam vo Svojej láske a starostlivosti. Buď s nami v tomto živote, buď s nami v hodine smrti, a potom nás preveď tam, kde Ty, požehnaný Pane náš, žiješ a kraľuješ na veky! Amen.
Pieseň: ES 162
Autor: Katarína Zaťková


Tí, čo sú zasadení v dome Hospodina, budú prekvitať na nádvoriach nášho Boha. Aj v šedinách prinesú plody, zostanú svieži a čerství. Žalm 92,14-15

Ježiš hovorí: Zasa vás uvidím a srdce sa vám bude radovať a vašu radosť vám nikto nevezme. Ján 16,22


Lukáš 24,(44-49)50-53 • 1.Kráľov 8,22-24.26-28 • Daniel 7,1-3(4-8)9-14 • Žalm 68,1-19 •  Modlíme sa za: Kuková (ŠZS)