Zamyslenie na deň 26.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 13,1-18

1 Tak odišiel Abrám so svojou ženou a so všetkým, čo mal, a s ním aj Lót, z Egypta hore do Negebu. 2 Abrám bol veľmi bohatý, mal stáda, striebro a zlato. 3 Potom putoval po úsekoch z Negebu až do Bételu, k miestu, kde mal sprvoti svoj stan, medzi Bételom a Ajom, 4 k miestu oltára, ktorý tam postavil na počiatku; Abrám tam vzýval meno Hospodinovo. 5 Aj Lót, ktorý putoval s Abrámom, mal ovce, dobytok i stany; 6 ale územie im nestačilo, aby mohli bývať spolu, lebo ich imanie bolo veľké, takže nemohli spolu bývať. 7 I vznikol spor medzi pastiermi Abrámových a Lótových stád. V tom čase bývali v krajine aj Kanaánci a Perizejci. 8 Vtedy povedal Abrám Lótovi: Nech nieto sváru medzi mnou a tebou ani medzi tvojimi a mojimi pastiermi, veď sme príbuzní. 9 Či nemáš pred sebou celú krajinu? Oddeľ sa teda odo mňa! Ak pôjdeš naľavo, ja sa budem držať napravo; ak ty pôjdeš napravo, ja sa budem držať naľavo. 10 Keď Lót pozdvihol oči, videl, že celé Okolie jordánske až po Cóar malo hojnosť vlahy ako Hospodinov raj, ako Egypt. Bolo to skôr, ako Hospodin skazil Sodomu a Gomoru. 11 Lót si vybral celé Okolie Jordánu a pobral sa na východ. Tak sa oddelili jeden od druhého. 12 Abrám býval v Kanaáne, ale Lót býval v mestách Okolia jordánskeho a posunul si stany až po Sodomu. 13 Mužovia Sodomy však boli veľmi zlí a hrešili proti Hospodinovi.


Ovocie pokánia. V rodine vzniká spor. Kto a ako ho má vyriešiť? Kto má prísť za tým druhým ako prvý? Mladší, či starší? Nadriadený, či podriadený? Sú však spory, ktorých jediné riešenie spočíva v tom, že sa nájde niekto, kto sa dobrovoľne vzdá svojich nárokov a práv. To je cena, ktorú niekedy treba za pokoj zaplatiť. V tomto prípade je to Abrahám, kto je ochotný túto cenu zaplatiť. Hoci je starší a je autoritou aj pre svojho synovca Lóta, prichádza s veľkorysou ponukou. Ten, ktorému patrí právo voľby, slobodne prenecháva toto právo druhému. Kde sa to v Abrahámovi berie? Prečo nebojuje za svoje práva? Ako sa človek dokáže oslobodiť od seba samého, od svojej vlastnej dôležitosti, od svojho majetku? Musí zažiť osobné stretnutie s Bohom, uvidieť svoju vinu a zároveň Božie odpustenie. To, čo vidíme u Abraháma, nazývame „ovocím pokánia“. Krátko pred touto udalosťou ho Boh vytrhol z problémov, ktoré si Abrahám spôsobil sám. A práve v spore o majetok Boh preveruje opravdivosť Abrahámovho pokánia. Či sa Abrahám rozišiel s Egyptom nielen priestorovo, ale aj vnútorne. Abrahám si síce majetok priniesol, ale dokázal sa od neho oslobodiť? Je takéto ovocie pokánia prítomné a viditeľné aj v tvojom živote?

Modlitba: Daj, Pane, vyrásť ovociu pokánia aj v mojom živote, kiež by som vedel byť veľkorysý. Ty si sa vzdal Svojej hodnosti, Svojich práv, vzal si na Seba podobu služobníka a ponížil si sa. A to všetko preto, aby si nás mohol obohatiť o to, čo pôvodne patrilo len Tebe. Ďakujem Ti za to. Amen!
Pieseň: ES 644
Autor: David Bázlik


Dal si mi väčšiu radosť do srdca, ako keď oni majú mnoho obilia a muštu. Žalm 4,8

Veď Božie kráľovstvo nie je jedenie a pitie, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom. Rímskym 14,17


Skutky apoštolov 13,42-52 :: Modlíme sa za: Drienčany (RiS)