Zamyslenie na deň 25.1.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Rímskym 2,1-16

1 Preto nemáš výhovorky, človeče, ktokoľvek súdiš (iného). Veď v čom iného súdiš, odsudzuješ sám seba, lebo veď ty, ktorý súdiš, robíš to isté. 2 A vieme, že súd Boží je podľa pravdy proti tým, čo tak robia. 3 A ty, človeče, ktorý súdiš tých, čo tak robia, a sám robíš to isté, či sa nazdávaš, že ujdeš súdu Božiemu? 4 Alebo či pohŕdaš bohatstvom Jeho dobrotivosti, trpezlivosti, zhovievavosti a nevieš, že dobrota Božia ťa vedie k pokániu? 5 Ale ty vo svojej zatvrdilosti a nekajúcnosti srdca zhromažďuješ si hnev – keď príde deň hnevu a zjaví sa spravodlivý súd Boha, 6 ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: 7 večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, 8 ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povoľujú neprávosti. 9 Súženie a úzkosť príde na každú dušu, ktorá pácha zlo, najprv na Žida, i na Gréka, 10 ale sláva a česť a pokoj každému, kto činí dobro, najprv Židovi, aj Grékovi. 11 Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. 12 Lebo tí, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú. Ale tí, čo hrešili, majúc zákon, skrze zákon budú súdení. 13 Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia. 14 Veď keď pohania nemajú zákona, od prírody činia, čo požaduje zákon, nemajúc zákona, sami sú si zákonom 15 ako takí, ktorí dokazujú, že im je konanie podľa zákona vpísané do srdca. O tom im súčasne vydáva svedectvo svedomie a ich myšlienky, keď sa navzájom obžalúvajú, ale aj obraňujú; 16 v ten deň Boh bude súdiť tajné veci ľudí podľa môjho evanjelia skrze Ježiša Krista.


Kto iného súdi, sám seba odsudzuje. Tvrdé slová dnešného biblického textu nami môžu otriasť. Mnohokrát si myslíme, že všetko, čo konáme, je v poriadku a, pravdaže, všetko aj najlepšie vieme… Chyby a zlyhania hneď uvidíme u toho druhého, ale na seba máme iný meter. Jedno je však isté: ak nás niečo u toho druhého irituje, problém môže byť práve v nás. Preto je veľmi dobré, že pri každodennom čítaní Božieho Slova a modlitby, sa necháme premieňať Pánom Ježišom. Lebo On jediný naplnil Zákon, a tak sa Slovo stalo Telom a my môžeme mať plnosť života, ak o to naozaj stojíme. Raz sa všetci postavíme pred Boží súd a nič nám nepomôže, ak sa budeme spoliehať len na vlastnú duchovnosť a skutky. Ale keď sa tam postaví za nás náš Pán a Spasiteľ, nemusíme sa báť. On je ten najlepší Obhajca, ktorý nás obháji nie pre to, akí sme, ale pre Svoju obeť na kríži. Boh nás omilostí len skrze Jeho krv, niet inej cesty.
Modlitba: Pane Ježišu, pomôž nám aj dnes, aby sme kráčali verne v Tvojich šľapajách a žili podľa Božej vôle! Amen.
Pieseň: ES 621
Autor: Alica Pipperová


Ako mnoho je Tvojich diel, ó Hospodine! Všetky si múdro učinil, zem je plná Tvojho tvorstva. Žalm 104,24

Ježiš hovorí: Pozorujte poľné ľalie, ako rastú, nenamáhajú sa a nepradú; hovorím vám: Ani Šalamún v celej svojej sláve neobliekal sa tak ako jedna z nich. Matúš 6,28-29


Jeremiáš 14,1-9 :: Modlíme sa za: Horná Lehota (Zv)