Zamyslenie na deň 24.9.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Kronická 34,8-21

8 V osemnástom roku svojej vlády kvôli očisteniu krajiny a chrámu vyslal Šáfána, syna Acaljovho, Maaseju, veliteľa mesta, a Jóácha, syna Jóácházovho, kancelára, opraviť dom Hospodina, svojho Boha. 9 Keď prišli ku hlavnému kňazovi Chilkijovi, odovzdali peniaze, odvedené pre Boží dom, ktoré zozbierali levítski strážcovia prahov od Menaššeho, Efrajima a zvyšku Izraela i z celého Judska, Benjamínska a od obyvateľov Jeruzalema. 10 Odovzdali ich robotníkom, ktorí mali dozor v dome Hospodinovom. Tí ich zasa vydávali robotníkom, ktorí pracovali v dome Hospodinovom, aby ho opravili a odstránili jeho kazy. 11 Z peňazí dávali tesárom a staviteľom na zakúpenie otesaných kameňov a dreva na väzbu a na hrady pre budovy, ktoré judskí králi nechali spustnúť. 12 Mužovia statočne pracovali na diele. Jachat a Obadja, levíti z Meráríovcov, Zecharja a Mešullám z Kehátovcov boli nad robotníkmi vrchným dozorom. A levíti, odborníci v hre na hudobné nástroje, 13 boli nad nosičmi bremien a usmerňovali všetkých robotníkov pri akejkoľvek práci. Niektorí levíti boli zasa pisármi, úradníkmi a vrátnikmi. 14 Keď vynášali peniaze, prinášané do domu Hospodinovho, kňaz Chilkija našiel knihu zákona Hospodinovho, vydaného prostredníctvom Mojžiša. 15 Tu sa ozval Chilkija a povedal pisárovi Šáfánovi: Našiel som knihu zákona v dome Hospodinovom. Chilkija tú knihu odovzdal Šáfánovi. 16 Šáfán ju odniesol kráľovi a podal mu ešte toto hlásenie: Tvoji sluhovia robia, čo im bolo uložené. 17 Vysypali peniaze, nachodiace sa v dome Hospodinovom, a odovzdali ich do rúk dozorcov a robotníkov. 18 Pisár Šáfán oznámil ďalej kráľovi: Kňaz Chilkija mi odovzdal nejakú knihu. Šáfán z nej čítal pred kráľom. 19 Keď kráľ počul slová zákona, roztrhol si rúcho. 20 Nato prikázal Chilkijovi, Achíkámovi, synovi Šáfánovmu, Abdónovi, synovi Míchovmu, pisárovi Šáfánovi a kráľovmu služobníkovi Asájovi: 21 Choďte a opýtajte sa Hospodina za mňa a za ostatných v Izraeli a v Judsku na slová nájdenej knihy. Lebo veľký je Hospodinov hnev, ktorý sa vylial na nás, pretože naši otcovia nezachovávali príkaz Hospodinov plniť všetko, čo je napísané v tejto knihe.


Šťastná krajina. Šťastná krajina, ktorej Hospodin doprial statočných, verných, a najmä zbožných panovníkov! A nemusia to byť len panovníci krajín, vysokopostavení poslanci, predstavitelia vlády, parlamentu. Rovnako to platí aj o tých, ktorí spravujú malé komunity, obce, mestá, okresy, kraje… A šťastná je krajina, ak tí vyššie postavení majú aj verných, statočných a zbožných spolupracovníkov, ktorí ich podporujú a pomáhajú im v presadzovaní pokoja, pravdy, spravodlivosti, ale aj viery, lásky, nádeje… A šťastná je krajina, kde statočne a verne spravujú aj verejné financie, keďže práve tam je najviac pokušenia k nepoctivosti a zneužívaniu postavenia. Je to vždy prejav Božej milosti, ak sa dejú dobré veci a udalosti v krajine, ale aj v dedine, či v Cirkvi. To Boh prichádza, aby pomohol, aby napravil, aby zachránil v krízových situáciách. – – Horlivo sa modlime, aby sa Boh sklonil aj k našej krajine a obnovil ju! Aby si našiel ľudí podľa Svojho srdca, aby ich pripravil, posilnil a dal im aj verných spolupracovníkov! Aby pokračoval v diele obnovy, ktoré začal už minulý rok situáciou okolo pandémie a všelijakými zmenami v politike aj vo verejnom živote. Aby aj naša krajina patrila k tým šťastným, kde vstupuje Boh a mení srdcia ľudí…!

Modlitba: Bože náš, ďakujeme Ti, že sa skláňaš aj k našej krajine a pôsobíš duchovné premeny, obnovuješ a meníš ľudské srdcia! Že prebúdzaš pravú, živú vieru a využívaš na to každú situáciu a všetkých ochotných ľudí! Prosíme Ťa, len zostávaj s nami a posilňuj všetkých, ktorých si si povolal a pripravil na službu! Amen.
Pieseň: ES 265
Autor: Jozef Grexa st.


V tom čase prehľadám s lampami Jeruzalem a potrestám mužov, usadených vo svojej bezstarostnosti, tých, čo si v srdci hovoria: ‚Hospodin neurobí ani dobré, ani zlé.‘ Sofoniáš 1,12

Veď hovoríš: Som bohatý, zbohatol som, nič nepotrebujem, a nevieš, že si biedny, úbohý, chudobný, slepý a nahý. Radím ti, aby si si odo Mňa kúpil zlato prepálené ohňom, a tak zbohatol, i biele rúcho, a tak sa zaodel a nebolo vidieť hanbu tvojej nahoty; a masť na pomazanie očí, aby si videl. Zjavenie Jána 3,17-18


2.Tesaloničanom 2,13-17 •  Modlíme sa za: Rimavská Sobota – Vyšná Pokoradz (RiS)