Zamyslenie na deň 24.5.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Galatským 2,11-21

11 Ale keď potom Kéfas prišiel do Antiochie, osobne som sa postavil proti nemu, lebo si zaslúžil pokarhanie. 12 Prv totiž, ako prišli niektorí od Jakuba, jedával s (bývalými) pohanmi. Keď však došli, uťahoval a oddeľoval sa, lebo sa bál tých, čo boli spomedzi Židov. 13 A spolu s ním pretvarovali sa aj ostatní (bývalí) Židia, takže ich pokrytectvo zachvátilo aj Barnabáša. 14 Keď som teda videl, že nechodia rovnou cestou za pravdou evanjelia, povedal som Kéfasovi pred všetkými: Keď ty, (rodom) Žid, žiješ po pohansky a nie po židovsky, prečo nútiš (bývalých) pohanov zachovávať židovské zvyky? 15 Aj my, rodení Židia, a nie hriešnici spomedzi pohanov, 16 vediac, že človek nebýva ospravedlnený zo skutkov zákona, ale vierou v Krista Ježiša, aj my sme uverili v Krista Ježiša, aby sme boli ospravedlnení z viery v Krista, a nie zo skutkov zákona, pretože zo skutkov zákona nebude ospravedlnený nikto. 17 A keď aj o nás, ktorí snažne hľadáme ospravedlnenie v Kristovi, bolo usúdené, že sme hriešnici, či je Kristus služobníkom hriechu? Vôbec nie! 18 Lebo ak znova budujem, čo som zboril, sám sa predstavujem ako priestupník. 19 Lebo ja som skrze zákon umrel zákonu, aby som žil Bohu. Spolu s Kristom som ukrižovaný 20 a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. A nakoľko teraz žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého vydal za mňa. 21 Nepohŕdam milosťou Božou. Lebo ak je spravodlivosť zo zákona, tak Kristus nadarmo umrel.


Pavol napomína Petra. Peter prišiel na návštevu do Antiochie a nejaký čas sa stretával a jedol spolu s neobrezanými bratmi. Trvalo to však iba dovtedy, kým neprišli ďalší bratia z Jeruzalema (judaisti). Z obavy pred nimi sa Peter utiahol a prestal sa stretávať s pohanskými bratmi. Rovnako pokrytecky sa správali aj ostatní veriaci Židia, dokonca i Barnabáš. Keď Pavol videl, že nekráčajú rovnou cestou za pravdou Evanjelia, veľmi dôrazne, ba až tvrdo napomenul Petra. Povedal to Petrovi rovno do očí a pred všetkými. Bolo to správne? Nestačilo to medzi štyrmi očami? Neopustil Pavol pritom svoje odporúčanie naprávať poklesky v duchu krotkosti, hovoriť pravdu v láske? (G 6,1; Ef 4,15). Ja verím, že Pavlovo napomenutie nebolo iba nekontrolované vzbĺknutie hnevu, ale slovo apoštola povedané v Duchu Pravdy. Mali ho počuť všetci – tí, ktorí zranili, aj tí, ktorí boli zranení. Pavol riešil vec zásadne, lebo pokrytecké správanie bratov mohlo ohroziť pravdu zvestovaného Evanjelia. Ako bezprostredne reagoval na napomenutie Peter a ostatní bratia, nevieme. No Božie slovo nemlčí o tom, aké pekné boli bratské vzťahy medzi Pavlom a Petrom neskôr. Peter píše: „A zhovievavosť nášho Pána považujte za spasenie, ako vám aj náš milovaný brat Pavel písal podľa jemu danej múdrosti“ (2Pt 3,15-16).
Modlitba: Prosíme, Pane, daruj nám milujúcich duchovných bratov, ktorí nás budú napomínať v Duchu Pána Ježiša Krista! Amen.
Pieseň: ES 284
Autor: Anna Koláriková


Nehnevaj sa priveľmi, Hospodin, nespomínaj už viac vinu! Hľa, pozri, všetci sme Tvoj ľud! Izaiáš 64,8

Ján píše: Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme u Otca Obhajcu — Ježiša Krista, spravodlivého. 1.Jána 2,1


Lukáš 18,1-8 •  Modlíme sa za: Krupina (HoS)