Zamyslenie na deň 24.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Daniel 2,24-49

24 Preto Daniel zašiel k Arjókovi, ktorý mal od kráľa rozkaz vyhubiť všetkých babylonských mudrcov; prišiel a povedal mu: Nevyhub babylonských mudrcov, ale predveď ma pred kráľa a ja mu podám výklad. 25 Arjók ho urýchlene predviedol pred kráľa a povedal mu: Medzi zajatými Júdejcami som našiel muža, ktorý oznámi kráľovi výklad. 26 Kráľ odpovedal Danielovi, ktorý mal meno Béltšaccar: Naozaj mi môžeš oznámiť sen, ktorý som videl, i jeho výklad? 27 Daniel mu odpovedal: Tajomstvo, na ktoré sa kráľ pýta, mu nemôžu oznámiť mudrci, veštci, čarodejníci a astrológovia. 28 Ale na nebi jestvuje Boh, ktorý vyjavuje tajomstvá a oznamuje kráľovi Nebúkadnecarovi, čo sa bude diať v budúcich dňoch. Tvoj sen, a čo si videl na svojom lôžku, znamená toto: 29 Kráľu, tebe prichádzali na lôžku myšlienky, čo sa má diať v budúcnosti. Ten, ktorý zjavuje tajomstvá, dal ti vedieť, čo sa stane. 30 Mne bolo vyjavené toto tajomstvo nie pre múdrosť, ktorej by som mal viac ako ostatné živé tvory, ale preto, aby sa kráľovi dostalo vysvetlenia a ty, aby si pochopil myšlienky svojho srdca. 31 Kráľu, videl si veľkú sochu. Táto socha bola mohutná a mimoriadne jagavá; stála pred tebou a jej výzor bol strašný. 32 Hlava sochy bola z jemného zlata, jej prsia a ramená zo striebra, jej brucho a bedrá z bronzu; 33 jej stehná boli zo železa, jej nohy čiastočne zo železa, čiastočne z hliny. 34 Keď si hľadel, zrazu sa bez zásahu rúk odlomil kameň, zasiahol sochu do železných a hlinených nôh a rozdrvil ich. 35 Tak sa naraz rozdrvilo železo, hlina, bronz, striebro i zlato, a boli ako pleva na holohumnici v lete; vietor ich odvial, tak že nebolo možné nájsť po nich ani stopy. Ale kameň, ktorý zasiahol sochu, sa premenil na veľký vrch a naplnil celú zem. 36 Toto je sen. A teraz podáme kráľovi jeho výklad. 37 Ty si, kráľu, kráľ kráľov, ktorému Boh nebies dal kráľovstvo, moc, silu i slávu, 38 ktorému dal do rúk všetky miesta, na ktorých žijú ľudia, poľné zvieratá i nebeské vtáctvo, a ktorého urobil pánom nad všetkým; ty si tá zlatá hlava. 39 Po tebe vznikne nové kráľovstvo, chatrnejšie ako tvoje, a ďalšie, tretie kráľovstvo, bronzové, ktoré bude panovať nad celou zemou. 40 Štvrté kráľovstvo bude mocné ako železo, lebo ako železo drví a rozomieľa všetko; ako železo všetko láme, tak aj ono všetko rozdrví a poláme. 41 To, že si videl nohy a prsty čiastočne z hrnčiarskej hliny a čiastočne zo železa, znamená, že kráľovstvo bude rozdelené; bude v ňom niečo z tvrdosti železa, tak ako si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou. 42 To, že prsty na nohách boli čiastočne zo železa a čiastočne z hliny, znamená, že kráľovstvo bude čiastočne mocné a čiastočne krehké. 43 Keďže si videl železo zmiešané s ílovitou hlinou, to znamená, že sa manželským zväzkom pomiešajú jeden s druhým, ale nebudú dovedna držať, ako sa železo nezmieša s hlinou. 44 Ale za čias tých kráľov Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré nezahynie, a to kráľovstvo neprejde na iný národ. Ono rozdrví a zničí všetky tie kráľovstvá a bude trvať naveky; 45 ako si videl, že kameň sa bez zásahu ruky odlomil z vrchu a rozdrvil železo, bronz, hlinu, striebro aj zlato. Veľký Boh dal vedieť kráľovi, čo sa má v budúcnosti stať. Sen je spoľahlivý a jeho výklad je správny. 46 Nato kráľ Nebúkadnecar padol na tvár, poklonil sa Danielovi a rozkázal, aby mu priniesli pokrmovú a kadidlovú obeť. 47 Kráľ sa ozval a povedal Danielovi: Vskutku, váš Boh je Boh bohov a Pán kráľov, ktorý zjavuje tajomstvá, preto si vládal odhaliť tajomstvo. 48 Vtedy kráľ povýšil Daniela a dal mu mnoho cenných darov. Urobil ho vládcom nad celou babylonskou krajinou a predstaveným všetkých babylonských mudrcov. 49 A Daniel prosil kráľa, aby Šadracha, Méšacha a Abéd-Nega poveril spravovaním babylonskej krajiny. On sám však ostal na kráľovskom dvore.


Odhalené tajomstvo piatich svetových ríš. Daniel hneď na začiatku výkladu sna uistil kráľa: Tajomstvo sna nemôže odhaliť človek (mudrci) ani Daniel zo svojej múdrosti. Kráľ musí vedieť: „Ale na nebi jestvuje jediný pravý a živý Boh, ktorý zjavuje tajomstvá a budúcnosť“: Prvá ríša je babylonská, ktorej zlatou hlavou si ty, kráľ Nebúkadnecar. Druhá ríša bude strieborná (Médsko-Perzská ríša). Tretia ríša bude bronzová (Grécka ríša). Štvrtá ríša bude železná (Rímska ríša). Piata ríša bude večná ríša. Sám Boh nebies nastolí večné kráľovstvo, ktoré bude trvať naveky. Prvé štyri kráľovstvá boli založené krutými vládcami a boli plné vojen, vraždenia, krvi, násilia a podvodu. V dobe Rímskej ríše vzniklo Božím zásahom večné kráľovstvo, ktorého základným kameňom je Pán Ježiš Kristus. „Ježiš Kristus – ten istý včera i dnes i na veky.“ – – Najdôležitejšia otázka každého ľudského života znie: Patríš už do Kráľovstva Pána Ježiša? „Ajhľa, stojím pri dverách a klopem… “ Otvoríš Mu dvere svojho srdca a života?
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že nám ponúkaš vstup do Svojho kráľovstva odpustenia, lásky a požehnania! Pomôž nám s pokorou vytrvať v modlitbách za ľudí, ktorí ešte neotvorili dvere svojich sŕdc a životov! Amen.
Pieseň: ES 233
Autor: Jozef Kováč


Ja, Hospodin, som ťa povolal, aby sa slepým otvorili oči, aby väzni boli vyvedení zo žalára a z väznice tí, čo sedia v temnote. Izaiáš 42,6.7

Ježiš sa zastavil a povedal: „Zavolajte ho!“ Nato slepca zavolali a povedali mu: „Dúfaj! Vstaň, volá ťa!“ Marek 10,49


Ján 14,1-6 :: Modlíme sa za: Kalná nad Hronom (Dn)