Zamyslenie na deň 24.1.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

3. nedeľa po Zjavení
A mnohí budú prichádzať od východu i západu, od severu i juhu a budú stolovať v Božom kráľovstve. Lukáš 13,29


Rimanom 1,13-17

13 A nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že som už často pomýšľal prísť k vám, aby som aj medzi vami mal nejaké ovocie ako aj medzi ostatnými národmi, ale až doteraz sa mi to prekazilo. 14 Dlžníkom som Grékom aj Negrékom, múdrym aj nerozumným, 15 a tak som pripravený aj vám v Ríme zvestovať evanjelium. 16 Veď ja sa nehanbím za evanjelium (Kristovo): lebo mocou Božou je ono na spasenie každému veriacemu, najprv Židovi, a aj Grékovi. 17 Zjavuje sa v ňom zaiste spravodlivosť Božia z viery pre vieru, ako je napísané: Spravodlivý z viery bude žiť.


Sila vyznania. Keď si niekoho veľmi vážim a mám úprimne rád, vtedy sa za neho nikdy nehanbím, ba naopak, rád o ňom rozprávam, rád sa k nemu priznávam a ním sa aj pred inými pochválim. Napríklad dievča úprimne milujúce svojho chlapca sa neschováva so svojou láskou k nemu. Tak aj kresťan milujúci Ježiša sa nikdy za Neho nehanbí, ba naopak, je odhodlaný aj pred celým svetom vyznať, že On je Pánom jeho života. Už samotná skutočnosť, že sa vo svätý Boží deň vyberiem do kostola, je pre ostatných mocným svedectvom a vzácnou misijnou službou. Keď vidia, že sa v nedeľu pekne vystrojím, vezmem si spevník a v čase i nečase s nadšením idem na svoje obľúbené miesto, už to je pre nich dôkazom toho, že vo svojom srdci mám niečo, čo napĺňa môj život a robí ma šťastným. A keď si moji susedia, priatelia, či známi zároveň všímajú, že moje chodenie do chrámu ma po všetkých stránkach vedie k statočnosti a k poctivosti, a že jeho ovocím je aj úprimná láska, služba, obetavosť a množstvo ďalších krásnych vlastností, určite je to pre nich veľká výzva vážne sa nad sebou zamyslieť a hľadať cieľ, náplň, pravé poklady a šťastie svojho života. Môj spokojný a šťastný život s Pánom Ježišom je zároveň tým najúprimnejším vyznaním, že sa za Neho nehanbím a zároveň najmocnejším pozvaním iných k Jeho nasledovaniu.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si nás stvoril pre lásku s Tebou. Odpusť, že ju často zanedbávame, a tak z nás málo vyžaruje. Prosíme, konaj v našom živote dielo oživovania ducha, oživovania lásky! Ži cez nás! Amen.
Pieseň: ES 483
Autor: Miroslav Hvožďara ml.


Prečo sa so mnou pravotíte? Všetci ste sa mi spreneverili, znie výrok Hospodina. Jeremiáš 2,29

Lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Ospravedlňovaní sú zadarmo, jeho milosťou, vykúpením v Ježišovi Kristovi. Rimanom 3,23-24


Matúš 8,5-13 :: 2.Kráľov 5,(1-8)9-15(16-18)19a :: Rút 1,1-19a :: Žalm 16 :: Modlíme sa za: Časopis Cestou Svetla