Zamyslenie na deň 23.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Daniel 2,1-23

1 V druhom roku svojho kraľovania mal Nebúkadnecar sny. Jeho duch bol tým znepokojený a spánok sa mu pretrhol. 2 Vtedy kráľ prikázal zavolať čarodejníkov, veštcov, zaklínačov a Chaldejcov, aby oznámili kráľovi jeho sny. Tí prišli a postavili sa pred kráľa. 3 Kráľ im povedal: Mal som sen a môj duch sa znepokojil túžbou poznať sen. 4 Chaldejci povedali kráľovi aramejsky: Kráľu, ži naveky! Rozpovedz svojim sluhom svoj sen, a my ti podáme jeho výklad. 5 Kráľ odpovedal Chaldejcom: Moje rozhodnutie je pevné. Ak mi neoznámite sen a jeho výklad, rozsekajú vás na kusy a vaše domy obrátia na hnojisko. 6 Ale ak mi oznámite sen a jeho výklad, dostanete odo mňa dary, odmeny a veľkú slávu. Preto mi oznámte sen a jeho výklad. 7 Druhý raz mu odpovedali: Nech kráľ rozpovie svoj sen svojim služobníkom a my oznámime jeho výklad. 8 Kráľ odpovedal: Bezpečne badám, že chcete získať čas, lebo vidíte, že moje rozhodnutie je pevné. 9 Ak mi sen nemôžete oznámiť, stihne vás len jeden výrok: Uzhodli ste sa predo mnou konať lož a klam, kým sa nezmenia časy. Povedzte mi teda sen, aby som vedel, že mi môžete podať aj jeho výklad. 10 Chaldejci odpovedali kráľovi: Niet na zemi človeka, ktorý by mohol oznámiť, čo kráľ chce. Pretože nijaký veľký a mocný kráľ nežiadal niečo podobné od nijakého čarodejníka, veštca a Chaldejca. 11 Vec, ktorú žiada kráľ, je ťažká, a nikto iný by to nevedel oznámiť, iba bohovia, ktorí nebývajú medzi telesnými bytosťami. 12 Kráľ sa pre to veľmi rozhneval, ba rozzúril a rozkázal zahubiť všetkých babylonských mudrcov. 13 Keď vyšiel rozkaz pozabíjať mudrcov, hľadali Daniela a jeho druhov, aby ich zabili. 14 Vtedy Daniel prehovoril múdro a opatrne k veliteľovi kráľovskej telesnej stráže Arjókovi, ktorý vyšiel pobiť babylonských mudrcov. 15 V odpovedi povedal kráľovmu zmocnencovi Arjókovi: Prečo vyšiel taký prísny výrok od kráľa? Nato Arjók oboznámil Daniela s vecou. 16 Vtedy Daniel šiel a požiadal kráľa, nech mu dá čas, aby mohol kráľovi oznámiť výklad. 17 Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Chananjovi, Míšáélovi a Azarjovi, 18 aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcmi. 19 Vtedy bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo. A Daniel velebil Boha nebies takto: 20 Nech je požehnané meno Božie od vekov až naveky, lebo Jemu patrí múdrosť i sila! 21 On mení časy i doby, zosadzuje a nastoľuje kráľov, múdrosť dáva múdrym a rozumnosť rozumným. 22 Odhaľuje, čo je hlboké a skryté, pozná, čo je v temnote, a svetlo prebýva pri ňom. 23 Teba, Bože mojich otcov, chválim a oslavujem, lebo dal si mi múdrosť a silu. Teraz si mi dal poznať, o čo sme Ťa prosili; lebo dal si nám poznať kráľovu záležitosť.


Tajomstvo výkladu snov. Videli sme, že Danielovi a jeho priateľom sa v Babylone dobre darilo. Zrazu sa však ocitli v nebezpečenstve života. Pán Boh vydesil kráľa Nebúkadnecara snom, ktorý mu jeho „mudrci“ nevedeli vysvetliť. Rozhodol sa všetkých zahubiť. Bola to však súčasť Božieho plánu. Daniel a jeho priatelia si vyprosili v modlitbách od Boha poznanie tohto tajomstva sna. Preto Daniel už v noci začal velebiť a oslavovať Božie meno. Vôbec nepochyboval, že výklad sna pred kráľom dobre dopadne. Používa aj dnes Pán Boh sny? Určite, najmä tam, kde Biblia nie je dostupná. Nie je to však Jeho všeobecne zaužívaný spôsob. On vedie Svoje deti predovšetkým prostredníctvom Svätého Ducha. Používa na to najmä Svoje Slovo, modlitby, Božích služobníkov a cirkevné zbory. – – Rada: Rob to, čo dokážeš, modli sa za to, čo nedokážeš a Boh dá, aby si to dokázal. – – Pane, otvor mi oči, aby som videl zázraky Tvojho zákona (Ž 119,18)!
Pieseň: ES 257
Autor: Jozef Kováč


Daj si pozor a upokoj sa, neboj sa, nech ti srdce neochabne. Izaiáš 7,5

Bdejte, stojte pevne vo viere, vzmužte sa a buďte silní! 1.Korintským 16,13


Matúš 26,30-35 :: Modlíme sa za: Kalinovo (No)