Zamyslenie na deň 23.3.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 22,24-30

24 Povstal medzi nimi spor, kto z nich je asi najväčší. 25 On im povedal: Kráľovia panujú nad svojimi národmi, a tí, čo majú moc nad nimi, volajú sa dobrodincami. 26 Vy však nie tak! Ale najväčší medzi vami nech je ako najmenší; a vodca ako slúžiaci. 27 Lebo kto je väčší: ten, čo sedí za stolom, a či ten, čo obsluhuje? Nie ten, čo sedí? Ale ja som medzi vami ako ten, čo slúži, 28 vy však ste tí, čo ste v mojich pokušeniach zostali pri mne. 29 Ako mne dal Otec, aj ja dávam vám kráľovstvo, 30 aby ste jedli a pili za stolom v mojom kráľovstve a sedeli na trónoch a súdili dvanásť kmeňov izraelských.


ON je nám príkladom v službe. Hoci Pán Ježiš mohol od ľudí vyžadovať, aby Mu posluhovali a uctievali Ho, od nikoho to nevyžadoval. Jednoducho Svojím životom dával príklad. Učeníci Ho počúvali a pozorovali, ako „dodržiava“ to, čo hovorí, a potom nasledovali Jeho príklad. Aj my počúvame (čítame), ako Ježiš slúžil ľuďom a občas aj my poslúžime našim blížnym. – – Predstav si, že čakáme na štadióne na veľmi známeho evanjelistu. Moderátor ho uvedie: „A teraz privítajme veľkého Božieho služobníka potleskom!“ Keď doznie náš potlesk, evanjelista hovorí: „Ďakujem za privítanie, ale niečo by som chcel na úvod vysvetliť: Ak je niekto ‚veľký‘, ten nemôže byť Božím služobníkom. A ak je niekto ‚služobníkom Božím‘, ten nemôže byť veľkým. Mne dal Pán Boh dar, aby som pod pôsobením Ducha Božieho oslovil poslucháčov, aby činili pokánie zo svojich hriechov a odovzdali svoje životy Pánovi Ježišovi. A bolo by mi beda, keby som to nerobil. Možno niekto z vás ochotne robí kostolníka a modlí sa za tých, ktorí budú počúvať Božie Slovo. V Božom kráľovstve sme si všetci rovní a jeden pre druhého potrební. Veľký je iba ON – náš Záchranca a Pán, Ježiš Kristus.“ – – „Každého z vás obdaroval Boh nejakými schopnosťami. Užívajte ich múdro, slúžte si nimi a navzájom sa tak obohacujte“ (1Pt 4,10 – Biblia s aplikáciami)!
Modlitba: Drahý Pane! Pomáhaj mne i mojim bratom a sestrám žiť na Tvoju slávu! Uč ma Tvoje slová nielen počúvať, ale aj ich premieňať na skutky lásky a milosrdenstva! Amen.
Pieseň: ES 478
Autor: Vladimír Peter


Prikázal som ti predsa: „Buď silný a odvážny.“ Józua 1,9

Boh nám totiž nedal ducha bojazlivosti, ale Ducha sily, lásky a rozvahy. 2.Timoteovi 1,7


Jób 19,21-27 :: Modlíme sa za: Hlohovec (Ba)