Zamyslenie na deň 23.2.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 10,25-37

25 A hľa, vstal zákonník, a aby ho pokúšal, povedal: Majstre, čo konať, aby som dedične obdržal večný život? 26 Odpovedal mu: Čo je napísané v zákone? Čo tam čítaš? 27 On odvetil: Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého srdca, z celej duše, z celej sily a z celej mysle, a svojho blížneho ako seba samého. 28 Riekol mu teda: Správne si odpovedal! To čiň a budeš žiť. 29 Ale on sa chcel ospravedlniť a spýtal sa Ježiša: A kto mi je blížny? 30 Ježiš znovu riekol: Išiel jeden človek z Jeruzalema dolu do Jericha a padol lotrom do rúk. Tí ho ozbíjali, doráňali, zanechali polomŕtveho a odišli. 31 Náhodou išiel touto cestou kňaz, a keď ho videl, obišiel ho. 32 Podobne i levíta, keď prišiel na to miesto a videl ho, obišiel ho. 33 Prišiel však k nemu pocestný Samaritán, a vidiac ho zľutoval sa nad ním, 34 pristúpil k nemu, obviazal mu rany, nalial do nich olej a víno, vyložil ho na svoje hoviadko, zaniesol do hostinca a opatroval ho. 35 Potom na druhý deň vybral dva denáre, dal hostinskému a povedal: Opatruj ho, a ak by si viac vynaložil na neho, zaplatím ti, až sa vrátim. 36 Čo myslíš, kto z tých troch bol blížnym tomu, ktorý padol lotrom do rúk? 37 A on odpovedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne!


Najdôležitejšie prikázania. Pán Ježiš zhrnul všetky prikázania do dvoch, ktoré by pre nás nemalo byť až tak ťažké dodržať, oproti mnohým, ktoré Pán Boh dal Svojmu ľudu a tým, ktoré zákonníci v tom čase popridávali k Božím. Vieme, že ak porušíme jedno prikázanie, porušíme celý zákon. Hriech sa Bohu protiví, ale záleží Mu na hriešnikoch. Vieme tieto prikázania dodržať aj dnes? Budeme vedieť milovať a budeme vidieť biedu toho druhého? Zohneme sa k ranenému životom, či hriechom, alebo ho zďaleka obídeme, aby sme sa nepoškvrnili? Budeme milovať celým srdcom Boha, aby sme aj tento deň prežili podľa Jeho vôle? Prosme Ho, aby sme vedeli žiť tak, aby sa na nás zjavila Jeho sláva!
Modlitba: Chválime Ťa, Otče nebeský, že sa o nás tak predivne staráš aj dnes! Pomôž nám, aby sme žili podľa Tvojich prikázaní a Tvojej vôle, a tak si nás mohol použiť v službe iným! Amen.
Pieseň: ES 554
Autor: Alica Pipperová


Potom som počul hlas Pána, ktorý povedal: „Koho mám poslať, kto ta pôjde?“ Povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“ Izaiáš 6,8

V mene Krista sme vyslanci a cez nás akoby Boh napomínal. V mene Krista vás prosíme: „Zmierte sa s Bohom!“ 2.Korintským 5,20


Jób 1,1-22 :: Modlíme sa za: Dolná Strehová (No)