Zamyslenie na deň 23.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Petrov 2,1-11

1 Bývali však medzi ľudom aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učitelia, ktorí vnesú skazonosné sektárstvo, a keďže budú zapierať aj samého Pána, ktorý si ich vykúpil, uvalia na seba skorú skazu. 2 A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a potupia cestu pravdy. 3 Z chamtivosti sa budú usilovať vykorisťovať vás úlisnými rečami, ale ich odsúdenie sa už oddávna pripravuje a ich zatratenie nespí. 4 Lebo Boh neodpustil ani anjelom, ktorí zhrešili, ale uvrhol ich do podsvetia a v reťaziach temna ich dal strážiť až do súdu. 5 A neodpustil ani starému svetu, ale Nóacha, zvestovateľa spravodlivosti, ochránil ako ôsmeho, keď dopustil potopu na bezbožný svet. 6 Odsúdil aj mestá Sodomu a Gomoru, obrátil ich na popol, a tak ukázal výstražný príklad bezbožníkom v budúcnosti; 7 ale vytrhol spravodlivého Lóta, utrápeného výstredným počínaním nemravníkov, 8 lebo tento spravodlivý, kým prebýval medzi nimi, deň čo deň sa trápil vo svojej spravodlivej duši pre bezbožné skutky, ktoré videl a počul. 9 Tak, hľa, môže Pán vytrhnúť pobožných z pokušenia, ale ponechať nespravodlivých až do súdneho dňa a potrestať, 10 najmä však tých, čo vedení nečistými žiadosťami idú za telom a neuznávajú nikoho nad sebou; samoľúbi bezočivci, ktorí sa neboja rúhať mocnostiam, 11 hoci anjeli, v sile a moci väčší, nevynášajú proti nim rúhavý výrok pred Pánom.


Výstraha pred falšou a mravnou skazou. V každej dobe musíme dávať pozor na falošné učenia a falošných učiteľov. Ich prítomnosť a vplyv na ľudské duše je znamením konca vekov. Musíme skúmať samých seba, či je naša viera založená na Písme, spočívajúca v Pánovi ako Vykupiteľovi a Spasiteľovi. Ak to tak nie je, naše kresťanstvo je falošné, založené iba na pobožných slovách. Skúmajme sa a prosme o prítomnosť Ducha Svätého, ktorý má moc napraviť poblúdené mysle. Pretože z poblúdenej mysle vychádza hriech a bezbožnosť, rôzne zvody, nečisté žiadosti, samoľúbosť. Apoštol Peter nás volá k ostražitosti, keď poukazuje na obraz Noacha, ktorý bol poslušný Božiemu volaniu. Na modlitbu Abraháma bol utrápený Lót vytrhnutý z nemravného života Sodomčanov, čím ho Pán Boh zachoval. Ak nás dnes trápi šírenie odpadávania od viery v Pána Boha, rozmáhanie nemravnosti a telesnosti; aj keď sú bežné predstavy, že všetko je dovolené – čo uráža našu vieru; prosme Pána, aby nás vytrhol a zachoval pre Svoje kráľovstvo!
Modlitba: Ďakujeme Ti, Pane Ježišu, že nás uisťuješ o Svojej stálej prítomnosti v tomto svete. Keď sme naplnení beznádejou, volaj nás k Tvojmu krížu, z ktorého sa nám prihováraš: Je dokonané! Aj pre teba.
Pieseň: ES 493
Autor: Zuzana Peťkovská


Prebývam na vysokom a svätom mieste so skrúšeným a pokorným v duchu, aby som oživil ducha pokorných a srdce skrúšených. Izaiáš 57,15

Keď Ježiš videl veľký zástup a zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. Marek 6,34


Hebrejom 12,18-25 :: Modlíme sa za: Beckov (Po)