Zamyslenie na deň 22.9.2022

2. Kronická 28,16-27

16 V tom čase kráľ Ácház poslal k asýrskemu kráľovi po pomoc. 17 Nato ešte vnikli Edómci, porazili Júdejcov a odvliekli zajatcov. 18 Filištínci zase vydrancovali mestá na Nížine a i v judskom Negebe a zabrali Bét-Šemeš, Ajalón, Gedérót a Sócho s príslušnými dedinami, Timnu s príslušnými dedinami, Gimzó s príslušnými dedinami a usadili sa tam. 19 Lebo Hospodin pokoril Judsko pre Ácháza, kráľa Izraela, pretože zaviedol v Judsku neviazaný život a dopustil sa veľkej nevernosti voči Hospodinovi. 20 Tu pritiahol proti nemu asýrsky kráľ Tiglat-Pilneser, ktorý ho stiesnil, miesto toho, aby ho posilnil. 21 Lebo Ácház vylúpil dom Hospodinov, kráľovský palác i hodnostárov a odo vzdal to asýrskemu kráľovi; ale nepomohlo mu to. 22 V čase, keď ho tiesnil, dokazoval kráľ Ácház ešte viac nevernosť voči Hospodinovi tým, 23 že obetoval bohom Damasku, ktorí ho porazili. Uvažoval: Keďže bohovia sýrskych kráľov svojim pomohli, budem im obetovať, aby mi pomáhali. Tí však spôsobili pád jemu i celému Izraelu. 24 Ácház zozbieral a roztĺkol náčinie domu Božieho a zamkol dvere domu Hospodinovho. Na každom rohu v Jeruzaleme si spravil oltáre 25 a v každom meste Judska spravil výšiny, aby sa kadilo iným bohom. Tým popudzoval Hospodina, Boha svojich otcov. 26 Ostatné jeho skutky a všetky jeho skoršie i neskoršie podujatia sú opísané v Knihe judských a izraelských kráľov. 27 Keď Ácház usnul so svojimi otcami, pochovali ho v meste Jeruzaleme, pretože ho nepreniesli k hrobom izraelských kráľov. Miesto neho sa stal kráľom jeho syn Chizkija.


Od zlého k horšiemu. Aj takto by sa dalo nazvať ďalšie pôsobenie Ácháza. Znovu sa spojil s asýrskym kráľom, no Edómci a Filištínci napriek tomu krajinu vydrancovali. Znovu to bolo pre hriech Ácháza, pretože zaviedol v Judsku neviazaný život a dopustil sa veľkej nevernosti voči Hospodinovi. – – Život tohto kráľa je nám možno vzdialený. Povieš si: Veď aj ja som veriaci. Chodím do kostola, modlím sa, platím si cirkevný príspevok. Nie, nemusíme nasledovať iných bohov, aby sme našli náhradu za hľadanie Pána… Nie je náhodou tvojím bohom funkcia alebo služba v cirkevnom zbore? Nie je to tvoja rodina? Kariéra? Záľuba? Šport? Možno si niekedy neuvedomujeme, kde je naše srdce. Nechceme si pripustiť, kde je vlastne naše uctievanie, naša chvála. Iba v Kristovi je sila. Iba v Ňom je nádej. Iba v Ňom je požehnanie. V Ňom je život. A ak to nie je Ježiš, ktorého si poznal, potom by si mohol nasledovať náhradu. Ak je to tak, je čas vrátiť sa späť k uctievaniu srdcom a znova sa sústrediť na Krista. Ako sa to spieva v známej piesni „Srdce chvály“: Poďme aj dnes viac k Dobrému!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že Ty si Jediný, ktorému sa oplatí klaňať! Odpusť, že sa často klaniam sebe, svojim funkciám, či výkonom. Prosím, veď ma cestou lásky a pokory, aby som sa nestratil v tme! Amen.
Pieseň: ES 457
Autor: Tibor Molnár


Hospodin, Boh zástupov, kto je ako Ty? Mocný si, Hospodin, obklopený vernosťou. Žalm 89,9

Aby vám Boh nášho Pána, Ježiša Krista, Otec slávy, keď Ho poznávate, dal Ducha múdrosti a zjavenia. Efezanom 1,17


1.Kronická 29,9-18 •  Modlíme sa za: Rimavská Píla (RiS)