Zamyslenie na deň 22.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 22,22-30

22 Až po tieto slová ho počúvali, ale tu skríkli silným hlasom: Preč zo zeme s takýmto človekom, lebo nie je hoden žiť! 23 A keď len kričali, rozháňajúc sa plášťami a hádžuc prach do vzduchu, 24 rozkázal veliteľ odviesť ho do kasárne a kázal ho zbičovať, aby sa dozvedel, prečo kričali tak na neho. 25 Ale ako ho vytiahli, aby ho bičovali, povedal Pavel stotníkovi, ktorý tam stál: Či smiete bičovať rímskeho občana, a to k tomu neodsúdeného? 26 Keď to stotník počul, pristúpil k veliteľovi a povedal mu: Čo to robíš? Veď ten človek je rímsky občan! 27 Pristúpil teda veliteľ a povedal mu: Povedz mi, si ty rímsky občan? A on odpovedal: Áno, som. 28 A veliteľ povedal: Ja som si za drahé peniaze zadovážil to občianstvo. Ale Pavel odpovedal: Ja som sa však narodil (ako rímsky občan). 29 Hneď nato odstúpili od neho, ktorí ho mali bičovať. Aj sám veliteľ sa preľakol, keď zvedel, že je rímsky občan, a on že ho dal poviazať. 30 Na druhý deň, keďže sa chcel spoľahlivo dozvedieť, čo to vlastne Židia žalujú na neho, dal ho rozviazať a rozkázal, aby sa zišli veľkňazi a celá rada; i dal predviesť Pavla a postavil ho pred nich.


Nie je hoden žiť! Odrazu však Pavel zmenil reč a vraví: Keď som sa v chráme modlil, Ježiš mi povedal: „Neprijmú tvoje svedectvo o Mne.“„… pošlem ťa ďaleko medzi pohanov“ (22,17-18; 22,21). Tieto slová židov rozzúrili a chceli ho zabiť. Božia pravda je totiž nestráviteľným pokrmom nielen pre pohanov, ale aj pre veriacich. Ježiš: „Nie každý, kto mi hovorí: ´Pane, Pane´, vojde do kráľovstva nebeského, ale kto činí vôľu môjho Otca nebeského“ (Mt 7,21). Božia pravda svedčí o skazenosti a hriechu človeka, nás všetkých, o zlých skutkoch sveta. Boží ľud však Božiu pravdu miluje! Milióny kresťanov sú už vyše 2000 rokov mučené, vraždené… A čo Pavel? Prečítajte si 2.List Korintským 11, 23-32.Je o nesmiernom utrpení Pavla pre evanjelium. Utiahol sa niekde do kúta? Nie. Verne slúžil Bohu! V každom čase i nečase. Aj tu máme odpoveď na naše mdlé kresťanstvo bez sily a nadšenia. A Ježiš hovorí: „Či nájdem vieru na zemi, keď prídem?“ (Lk 18,8). Toľko duchovnej biedy nás obklopuje v našom prepychu a v honbe za mamonou! Márna je hojnosť v bankách, ak niet hojnosti Ježiša v srdci! Svet sa chýli ku koncu. Daj sa pozvať, čiň pokánie, kým je čas! Raz umĺkne Boží hlas. Vážnosť času nevidíš? Odhoď všetko, hľa, Kristov kríž!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že posielaš Svojich medzi pohanov. To zachránilo mňa. A teraz chceš zachraňovať ďalších skrze mňa. Odpusť, že málo pracujem pre záchranu hynúcich. Veď ma Tvojím Duchom, aby som konal v mene Tvojej večnej lásky. Amen.
Pieseň: ES 273
Autor: Dana Zubčáková


Keď budeš z toho jesť a nasýtiš sa, dávaj pozor, aby si nezabudol na Hospodina. 5.Mojžišova 6,11-12

Ak však má niekto pozemský majetok a vidí svojho brata v núdzi, a zatvorí si pred ním srdce, ako v ňom môže byť Božia láska? 1.Jánov 3,17


1.Korintským 10,16.17 :: Modlíme sa za: Očová (Zv)