Zamyslenie na deň 22.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Daniel 1,1-21

1 V treťom roku kraľovania judského kráľa Jehojákíma prišiel babylonský kráľ Nebúkadnecar k Jeruzalemu a obkľúčil ho. 2 Pán mu vydal do rúk judského kráľa Jehojákíma i časť náčinia domu Božieho. Odniesol ich do krajiny Šineár, do domu svojho boha. Nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha. 3 Potom kráľ povedal svojmu hlavnému komorníkovi Ašpenazovi, aby priviedol spomedzi Izraelcov z kráľovského potomstva, alebo zo šľachticov 4 mladíkov, na ktorých nebola vada, pekných vzhľadom, nadaných pre každú múdrosť, bohatých v znalostiach a učenlivých, ktorí by boli schopní zastávať službu v kráľovskom paláci, aby ich vyučoval chaldejskému písmu a reči. 5 Kráľ im určil denný prídel pokrmu z kráľovskej stravy a z vína, ktoré on sám pil. Tri roky ich mal vychovávať a po ich uplynutí mali zastávať službu pred kráľom. 6 Medzi nimi boli spomedzi Júdejcov Daniel, Chananja, Míšáél a Azarja. 7 Hlavný komorník im dal mená: Danielovi dal meno Béltšaccar, Chananjovi Šadrach, Míšáélovi Méšach a Azarjovi Abéd-Negó. 8 Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní pokrmom z kráľovskej stravy ani vínom, ktoré píjaval kráľ, a vypýtal si od hlavného komorníka povolenie, aby sa nemusel poškvrňovať. 9 A Boh dal Danielovi, že našiel priazeň a milosrdenstvo u hlavného komorníka. 10 Hlavný komorník povedal Danielovi: Bojím sa svojho pána, kráľa, ktorý určil váš pokrm a nápoj, že zbadá, že vyzeráte horšie ako iní mladíci, vaši vrstovníci. Tak mi u kráľa spôsobíte, že prídem o hlavu. 11 Vtedy odpovedal Daniel dozorcovi, ktorého hlavný komorník určil nad Daniela, Chananju, Míšáéla a Azarju: 12 Skús to desať dní so svojimi služobníkmi. Nech nám dávajú jesť zeleninu a piť vodu. 13 A potom nech sa preskúma pred tebou výzor náš a výzor mladíkov, ktorí jedia pokrm z kráľovskej stravy. Potom nalož so svojimi služobníkmi podľa toho, čo uvidíš. 14 On ich v tejto veci poslúchol a skúsil to s nimi desať dní. 15 Po desiatich dňoch vyzerali krajší a tučnejší v tele ako ostatní mladíci, ktorí jedli pokrm z kráľovskej stravy. 16 Dozorca odniesol ich stravu a víno, ktoré mali piť, a dával im jesť zeleninu. 17 A Boh dal týmto štyrom mladíkom učenlivosť a chápavosť pre každé písmo a múdrosť. Daniel sa vyznal v každom videní a v snoch. 18 Po uplynutí dní, určených kráľom na ich predvedenie, hlavný komorník ich predviedol pred Nebúkadnecara. 19 Kráľ sa zhováral s nimi, a medzi všetkými sa nenašiel nikto ako Daniel, Chananja, Míšáél a Azarja. 20 V každej veci, kde bolo treba múdrosť a dôvtip, na ktorý sa ich kráľ pýtal, zistil, že desaťkrát prevyšovali všetkých čarodejníkov a veštcov v celom jeho kráľovstve. 21 Tak bol Daniel tam až do prvého roku kráľa Kýra.


Babylonská šachovnica. Na „šachovnici“ dnešnej kapitoly máme veľa šachových figúrok: dvaja králi – Jehojákim a Nebúkadnecar, Ašpenáz, Daniel a jeho priatelia. Kto však hýbal figúrkami? Kto dal víťazstvo Nebúkadnecarovi nad Izraelom? Kto spôsobil, že Daniel a jeho priatelia obstáli na kráľovskom dvore? Je len jedna odpoveď: Bola to suverénna ruka Božia. „Ajhľa, ruka Hospodinova nie je prikrátka zachraňovať“ (Iz 59,1). Božia ruka však zachraňuje najmä skrze verných ľudí. „Daniel si zaumienil, že sa nepoškvrní pokrmom z kráľovskej stravy… “ Vedel, že toto jedlo je obetované modlám, a tak chcel zostať verný živému Bohu. Vezmeme si príklad z Daniela? – – Dovolíš suverénnej ruke Božej, aby vo všetkom viedla „partiu“ tvojho života? Budeš sa usilovať o čistotu svojho života podľa príkladu Daniela a – predovšetkým Pána Ježiša? Dobrá rada: Daj svoj život Kristovi! Môže s ním urobiť viac, než ty (D.L. Moody).
Modlitba: Ďakujeme, drahý nebeský Otče, že vierou môžeme za okolnosťami života vidieť Tvoju zachraňujúcu a žehnajúcu ruku! Daj nám silu odovzdať Ti svoje životy! Amen.
Pieseň: ES 259
Autor: Jozef Kováč


Tí, čo ho uzrú, budú žiariť, ich tváre sa nezapýria. Žalm 34,6

Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. Rimanom 12,12


Efezanom 4,(8-10)11-16 :: Modlíme sa za: Jur nad Hronom (Dn)