Zamyslenie na deň 22.2.2017

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 11,1-4

1 Raz sa modlil na ktoromsi mieste. A keď prestal, povedal Mu jeden z učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako aj Ján naučil svojich učeníkov. 2 Povedal im: Keď sa modlíte, hovorte: Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje buď vôľa Tvoja ako v nebi tak aj na zemi! 3 Chlieb náš každodenný daj nám každý deň. 4 A odpusť nám hriechy naše, lebo aj my odpúšťame každému svojmu vinníkovi. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého!


Pán Ježiš nás učí modliť sa. My nevieme, ako a za čo sa máme modliť. Je to jasné aj z prosby apoštolov. Preto nám dal Boh, napríklad aj biblickú Knihu žalmov. Veľký svedok Božej pravdy, Dietrich Bonhoeffer, napísal v komentári ku knihe Žalmov toto: „Boh nám dáva Svoje Slovo nielen na to, aby sme ho čítali a počúvali, ale On nám tiež dáva Slovo, ktoré máme hovoriť k Nemu.“ Preto nám dal knihu Žalmov – knihu modlitieb, aby sme k Nemu hovorili slovami, ktoré chce počuť. My skutočne nevieme, ako a za čo sa máme modliť, ale s Duchom Svätým sa aj náš povzdych – vyjadrenie našej biedy a slabosti – mení na tú najúprimnejšiu modlitbu. Apoštoli si uvedomili, že Ježiš sa modlí inak ako ostatní, a preto Ho prosia, aby ich naučil modliť sa. Ježiš ich učí modlitbu, ktorá nie je zaklínadlom a nefunguje ako čarovný prútik. Naučil ich modlitbu, ktorá sa má diať v láske k Bohu s vedomím, že Otec nebeský ma miluje, stará sa o mňa a o všetkom, čo prežívam, On vie. Naučil ich a aj nás túto modlitbu, ktorú nemáme odrapotať, alebo odmrmlať. Naučil nás slová, ktoré nás vedú k povedomiu vznešenosti dedičov Božieho Kráľovstva.
Autor: Ondrej Rišiaň
Pieseň: ES 256


Hľa, aj naďalej budem zaobchádzať s týmto ľudom podivne a predivne; zahynie múdrosť múdrych a skryje sa rozumnosť jeho rozumných. Izaiáš 29,14

Anjel povedal o Jánovi: Mnohých zo synov izraelských obráti k Pánovi, ich Bohu; on sám pôjde vopred pred Ním v duchu a moci Eliášovej, aby srdcia otcov obrátil k synom, neposlušných k rozumnosti spravodlivých, a tak ľud hotový pripravil Pánovi. Lukáš 1,16-17


Lukáš 6,43-49 :: MODLÍME SA ZA: Dolná Strehová (No)