Zamyslenie na deň 22.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Posledná nedeľa cirkevného roka (Nedeľa večnosti)
Majte bedrá opásané a lampy zažaté! Lukáš 12,35


Matúš 25,1-13

1 Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej; 4 tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. 5 Keď ženích meškal, zdriemli všetky a zaspali. 6 O polnoci nastal krik: Ajhľa, ženích, vyjdite mu naproti! 7 Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. 8 Tu pochabé povedali rozumným: Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú! 9 Ale rozumné povedali: Aby potom nestačilo ani nám, ani vám? Choďte radšej k predavačom a kúpte si. 10 Keď však odišli kupovať, prišiel ženích; pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. 11 Neskoršie prišli aj ostatné panny a hovorili: Pane, pane, otvor nám! 12 Ale on odvetil: Veru vám hovorím, nepoznám vás! 13 Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde Syn človeka.


Ženíchovo pozvanie. Keď dostaneme pozvanie na svadbu, zložíme si ruky a len nečinne vyčkávame, kedy nadíde deň D? Nemyslím si! Tak aj Ježiš od nás vyžaduje určitú námahu, prípravu. Ide o tzv. model plného života, ktorý spočíva vo vynaložení určitej energie, aby tak človek napokon odhalil pozitívnu perspektívu. – – Kto však tvrdohlavo a ľahostajne ostáva radšej nepripravený a trestuhodne odmieta milosť Ježiša Krista, si sám prehadzuje výhybku do večnosti bez Boha a bez lásky. Ježiš na to upozorňuje slovami: „Nepoznám Vás!“, čím dáva jasne najavo, že v určitú chvíľu môže byť už neskoro. Preto sa sám seba ešte dnes pýtaj: „Beriem vážne pozvanie do Božieho kráľovstva?“ – – Nedeľa večnosti nás totiž pozýva práve k večnému životu. Je krásnym vyjadrením toho, že večnosť značí veľkú radosť, akou svadba nepochybne je; radosť pochádzajúcu z Božej lásky k nám. Podáva nám svedectvo, že Boh pripravil večný život tým, ktorí Ho milujú a majú na Neho trochu času. No už tu, v tejto časnosti, môžeme a máme žiť radosťou z viery, v láske, ktorej nás učí Kristus a s touto láskou prichádzať k ľuďom. Totiž už tu môžeme zakúšať malý kúsok raja, hoci úprimne veríme, že to najkrajšie ešte len príde.
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že nás pozývaš do dobrej Večnosti. Ďakujeme Ti, že aj upozorňuješ na nebezpečenstvo vlažnosti, ktorú neznášaš. Rozhorli naše srdcia a veď nás k pokániu, aby sme neostali predo dvermi neba. Amen.
Pieseň: ES 687
Autor: Zuzana Poláková


Ja som Hospodin a okrem mňa niet Spasiteľa. Izaiáš 43,11

Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst, jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých. Efežanom 4,5-6


Zjavenie Jána 21,1-7 :: Izaiáš 26,7-19 :: Modlíme sa za: Časopis Cestou Svetla