Zamyslenie na deň 21.9.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Kronická 28,1-15

1 Ácház mal dvadsaťpäť rokov, keď sa stal kráľom, a šestnásť rokov kraľoval v Jeruzaleme. Nerobil však to, čo je správne v očiach Hospodinových, ako jeho praotec Dávid, 2 ale chodil po cestách izraelských kráľov, ba zhotovil i zlievané modly pre baalov. 3 Sám kadil v Ben-Hinnómskom údolí a synov si previedol cez oheň podľa ohavných zvykov národov, ktoré Hospodin vyhnal spred Izraela. 4 Obetoval a kadil na výšinách, na kopcoch a pod každým zeleným stromom. 5 Preto ho Hospodin vydal do rúk sýrskeho kráľa, ktorý ho porazil, odvliekol z neho veľmi mnohých do zajatia a dopravil do Damasku. Hospodin ho vydal aj do rúk izraelského kráľa, ktorý mu pripravil veľkú porážku. 6 Pekach, syn Remaljov, pobil v Judsku za jediný deň stodvadsaťtisíc ľudí, všetko udatných bojovníkov, pretože opustili Boha svojich otcov. 7 Zichrí, efrajimský hrdina, zabil kráľovho syna Maaseju, predstaveného kráľovského paláca Azríkáma a kráľovho zástupcu Elkánu. 8 Izraelci odvliekli svojim bratom do zajatia dvestotisíc žien, synov a dcér. Vzali im aj veľkú korisť, ktorú odniesli do Samárie. 9 Bol tam Hospodinov prorok menom Ódéd, ktorý vyšiel pred vojsko, vchádzajúce do Samárie, a povedal mu: Hľa, pretože sa Hospodin, Boh vašich otcov, rozhneval na Júdejcov, vydal vám ich do rúk. Vy ste ich však vraždili so zúrivosťou, ktorá prenikla až do neba. 10 Teraz zamýšľate podrobiť si Júdejcov a Jeruzalemcov za otrokov a otrokyne. Či aj vy nie ste vinní pred Hospodinom, svojím Bohom? 11 Poslúchnite ma teda a vráťte zajatcov, ktorých ste odvliekli svojim bratom, lebo vás zasiahne páľava Hospodinovho hnevu. 12 Tu mužovia spomedzi efrajimských predákov: Azarja – syn Jóchánánov, Berechja, syn Mešillémótov, Chizkija, syn Šallumov, a Amásá, syn Chadlajov – vystúpili naproti tým, ktorí prichádzali z výpravy, 13 a povedali im: Nevoďte sem zajatcov, lebo by ste k nášmu previneniu proti Hospodinovi mohli úmyselne pripojiť ďalšie hriechy a previnenia. Beztak máme mnoho vín a páľava hnevu spočíva na Izraeli. 14 Nato ozbrojenci prepustili zajatcov a korisť pred hodnostármi a celým zhromaždením. 15 Mužovia vyzvaní po menách povstali, ujali sa zajatcov a z koristi zaodeli všetkých nahých. Keď ich zaodeli, zaobuli, nakŕmili, napojili a ošetrili masťou, prepravili všetkých nevládnych na osloch. Zaviedli ich k ich bratom do Jericha, Mesta paliem, a vrátili sa do Samárie.


Viera sa nededí! Ako ti pomohla viera v tvojom živote počas pandémie? Si posilnený vo viere, ktorá ti pomohla prejsť ťažkým obdobím, alebo ťa dokonca preniesla cez odchod niekoho z tvojich blízkych? Možno poznáš niekoho, kto práve od viery odpadol. Niekoho, kto vyrastal vo veriacej rodine, no napriek tomu to s Pánom vzdal a už nechodí po Jeho cestách. – – Možno podobne, ako to bolo za judského kráľa Ácháza, ktorý sa ujal trónu po svojom otcovi Jótámovi. Pochádzal z Dávidovho rodu. O Jótámovi sa toho veľa nehovorí, no čítame, že chodil po cestách Hospodinových. No napriek svojim predkom, bol Ácház iný. Robil úplný opak! Ako každý kráľ, aj Ácház chcel posilniť svoje kráľovstvo a ubrániť svoje hranice. Aby však dosiahol svoj cieľ, chytal sa slamky. Priniesol by akúkoľvek obeť, urobil by akýkoľvek kompromis, akékoľvek spojenectvo, ak by mu to dalo moc. – – Aj počas pandémie sme mohli vidieť, ako sa na jednej strane viera u niektorých posilňovala, no na druhej strane sa aj kresťania chytali slamky a hľadali pomoc u rôznych liečiteľov, či iné alternatívy. Toto nie je chodenie po cestách Hospodinových. Vyber si aj dnes, komu budeš slúžiť! Vydaj dobré svedectvo o Bohu, kráčaj po Jeho chodníkoch!

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že si dobrý, múdry a mocný! Odpusť, že niekedy verím skôr iným veciam, či ľuďom, než Tebe! Veď ma Svojím Duchom, aby som sa od Teba nevzdialil! Amen.
Pieseň: ES 454
Autor: Tibor Molnár


Ospevujte Hospodina, lebo veľkolepo konal, nech je to známe po celej zemi. Izaiáš 12,5

Keď ta prišli a zhromaždili cirkev, oznámili im, čo všetko s nimi vykonal Boh a že otvoril dvere viery pohanom. Skutky apoštolov 14,27


Filemonovi 1-16(17-22) •  Modlíme sa za: Rimavská Baňa (RiS)