Zamyslenie na deň 21.7.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Ján 6,60-65

60 Vtedy mnohí z Jeho učeníkov, ktorí to počuli, povedali: Tvrdá je táto reč, kto ju môže počúvať? 61 Keďže Ježiš vedel sám od seba, že Jeho učeníci reptajú na to, povedal im: Toto vás pohoršuje? 62 A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vystupuje tam, kde bol predtým? 63 Duch je, ktorý obživuje, telo nič neosoží. Reči, ktoré som vám hovoril, sú duch a život. 64 Ale medzi vami sú niektorí, čo neveria. Ježiš totiž od počiatku vedel, ktorí sú neveriaci a kto Ho zradí. 65 I riekol: Preto som vám hovoril, že nikto nemôže prísť ku mne, len ak by mu to dal Otec.


„Toto vás pohoršuje?“ V Ježišových slovách „Ja som chlieb života“, zaznela ponuka bytostného spoločenstva s Ním. Jeho viditeľnou podobou je sviatosť Večere Pánovej. V čase zavretých kostolov (pandémia corona vírusu) sme si uvedomovali, že aj spoločenstvo so sviatosťou zrazu vôbec nie je také samozrejmé. Dnešný biblický text svedčí o ťažkostiach ľudskej mysle porozumieť Ježišovi. Evanjelista píše, že vedel o reptaní učeníkov, aj o ich stave viery. Preto sa ich vyčítavo pýta: „Toto vás pohoršuje?“ Hneď na to otvára nový „rozmer“ Božieho sveta: „A čo, keď uvidíte Syna človeka, ako vystupuje tam, kde bol predtým?“ Tým ukazuje, že náboženský svet, ktorý si vytvárame my, ľudia, nám prekáža v tom, aby sme Mu porozumeli, verili v Neho a boli k Nemu bližšie. Ježiš vie o našej nervozite, mrzutosti, nevere. Nevere v zmysle neochoty podriadiť svoj život Božím požiadavkám. Ako Syn človeka však bol poslaný Bohom Otcom, aby vykonal dielo lásky zachraňujúcej hriešneho človeka. Po jeho vykonaní sa vráti – „vystúpi tam, kde bol predtým“! Všetko, čo teda Pán Ježiš konal a hovoril, bolo z vôle Jeho Otca a z moci Ducha Svätého – pre dobro človeka. Nie pohoršenie, ale pokora, ktorá prijíma Jeho karhanie a prosba, aby nám bol napriek našej nechápavosti, reptaniu a neochote milostivý a neodvrátil sa od nás.

Modlitba: Ježišu, ďakujeme Ti, že si viac, než naše náboženstvo! Odpusť, že si to „naše“ vážime často viac, než Teba osobne. Nauč nás čo najdokonalejšie vnímať vzťah s Tebou a s láskou ho prežívať! Amen.
Pieseň: ES 301
Autor: Dušan Kováčik


„Vtedy si spomenieš na svoje cesty a budeš sa hanbiť, keď ti odpustím všetko, čo si popáchala,“ znie výrok Pána, Hospodina. Ezechiel 16,61.63

Veď zármutok podľa Božej vôle prináša pokánie na spásu, a to netreba ľutovať. 2.Korintským 7,10


Skutky apoštolov 15,4-12 •  Modlíme sa za: Nemcovce (ŠZS)