Zamyslenie na deň 21.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 22,1-21

1 Mužovia, bratia a otcovia, počujte teraz moju obranu pred vami. 2 Keď počuli, že hovorí k nim v hebrejskom nárečí, tichšie sa správali. A (Pavel) hovoril: 3 Som Žid, narodený v Tarze, v Cilícii, vychovaný však v tomto meste pri nohách Gamalielových, vyučený dôkladne otcovskému zákonu. A bol som, ako ste vy všetci dnes, horlivcom Božím; 4 až na smrť som prenasledoval toto učenie; viazal som a vrhal do väzenia mužov a ženy, 5 ako mi to dosvedčí aj sám veľkňaz a všetci starší, od ktorých som dostal aj listy na bratov, a šiel som do Damasku, aby som i tamojších priviedol do Jeruzalema zviazaných, aby boli potrestaní. 6 Ale ako som išiel a okolo poludnia blížil sa k Damasku, obkľúčilo ma odrazu veľké svetlo z neba; 7 i padol som na zem a počul som hlas, ktorý mi hovoril: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? 8 A spýtal som sa: Kto si, Pane? A On mi odpovedal: Ja som Ježiš Nazaretský, ktorého ty prenasleduješ. 9 A tí, čo boli so mnou, videli svetlo a predesili sa, ale nepočuli hlas Toho, ktorý hovoril so mnou. 10 I povedal som: Čo robiť, Pane? A Pán mi odpovedal: Vstaň a choď do Damasku; tam ti povedia všetko, čo ti je uložené robiť. 11 A keďže som pre jas toho svetla nevidel, viedli ma za ruku tí, čo boli so mnou, a prišiel som do Damasku. 12 Tu prišiel ku mne istý Ananiáš, muž nábožný podľa zákona a dobrej povesti pred všetkými obyvateľmi židovskými, 13 a postavil sa predo mnou vraviac mi: Brat Saul, viď znova! A ja som v tú chvíľu pozrel na neho. 14 Tu mi povedal: Boh našich otcov ťa vyvolil, aby si poznal Jeho vôľu a videl Spravodlivého a počul hlas z Jeho úst, 15 pretože pred všetkými ľuďmi budeš Jeho svedkom o tom, čo si videl a počul. 16 Čo teraz už váhaš? Vstaň, daj sa pokrstiť, umy sa z hriechov a vzývaj Jeho meno! 17 A keď som sa vrátil do Jeruzalema a modlil som sa v chráme, prišiel som do vytrženia 18 a videl som Ho, ako mi hovorí: Ponáhľaj sa a odíď rýchlo z Jeruzalema, pretože neprijmú tvoje svedectvo o mne. 19 Odpovedal som Mu: Pane, oni vedia, že som vrhal do väzenia a po synagógach bil tých, čo verili v Teba. 20 A keď prelievali krv Tvojho svedka Štefana, aj ja som tam stál, schvaľujúc jeho zamordovanie a strážiac šaty tých, čo ho mordovali. 21 Ale On mi povedal: Choď, lebo ťa pošlem ďaleko medzi pohanov.


„Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ?“ Prv ako vojaci vzali Pavla do väzenia, veliteľ mu dovolil prehovoriť k židom. Pavol im hovoril, ako prenasledoval Kristových učeníkov. I do Damasku išiel lapať ľudí tejto viery. Nadšene sa rozhovoril o nečakanom a šokujúcom stretnutí s Kristom. Kristus sa stal pre neho všetkým, obsadil celé jeho srdce. A to isté sa žiada i od nás: „Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom… “ (Mt 22,37). Pán Ježiš dal za nás všetko! Svoj život, vylial svätú krv na kríži… Či môže byť viera lacná, lenivá, bez svätosti? Nikdy! Ježiš nám hovorí: „Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je Ma hoden“ (Mt 10,38). Kristus nás ešte stále volá. Chce nás vytrhnúť z pazúrov tmy sveta, preto čiňme pokánie, aby sme boli Jeho! To je nové narodenie z Ducha (J 3,3). Od tejto vzácnej chvíle sme noví, láskou Božou premenení. Sme takí šťastní a plní Boha, že bez Neho nechceme žiť ani sekundu. Sme Boží. Ľahostajnosť k Pánu Bohu a k Biblii sa stala minulosťou. Túžime žiť pre Krista a pre Neho mrieť, lebo to je radosť, nad ktorú niet. A život sa stáva nádherným, tak ako je nádherný Boží Syn. Haleluja!
Modlitba: Odpusť, Bože, že Ťa niekedy prenasledujeme. Niekedy nás hnevá, že nás Tvoji ľudia nenechajú driemať, ale volajú k nasledovaniu. Premieňaj naše srdcia na viac milujúce Teba a horlivé za Tvoju vec. Amen.
Pieseň: ES 360
Autor: Dana Zubčáková


Syn môj, neodvrhuj Hospodinovu výchovu a nezarmucuj sa pre jeho karhanie. Príslovia 3,11

No múdrosť, ktorá prichádza zhora, je predovšetkým čistá, potom pokojamilovná, vľúdna, ústretová, plná milosrdenstva a dobrého ovocia, bez predsudkov a bez pokrytectva. Jakub 3,17


Skutky apoštolov 10,(21-23)24-36 :: Modlíme sa za: Obišovce (Ko)