Zamyslenie na deň 21.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 11,1-18

1 Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. 2 Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, 3 a dohovárali mu: Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. 4 Nato im Peter začal rozprávať rad radom: 5 Bol som v meste Joppe a modlil som sa. Vo vytržení mal som videnie: akási nádoba – ako veľké prestieradlo, za štyri rohy spustené z neba – zostupovala a prišla ku mne. 6 Keď som pozorne nazrel do nej, videl som tam štvornohé zvieratá zemské, divú zver, plazy a nebeských vtákov. 7 Aj hlas som počul hovoriaci mi: Vstaň, Peter, zabíjaj a jedz! 8 Odpovedal som: Nie, Pane, pretože poškvrnené alebo nečisté nevošlo mi nikdy do úst. 9 Aj druhý raz hovoril mi hlas z neba: Čo Boh očistil, to ty nemaj za poškvrnené! 10 Takto sa to opakovalo tri razy, potom sa všetko zase zodvihlo do neba. 11 A hľa, pri dome, v ktorom sme boli, sa práve zastavili traja mužovia, poslaní ku mne z Cezarey. 12 Tu riekol mi Duch, aby som šiel s nimi a nerobil rozdiely. A šli so mnou aj títo šiesti bratia a vošli sme do domu onoho muža. 13 Tu nám vyrozprával, ako videl vo svojom dome anjela, ktorý sa postavil (pred ním) a hovoril mu: Pošli do Joppy a povolaj si Šimona, prímením Petra; 14 on ti povie slová, ktoré spasia teba a celý tvoj dom. 15 Ako som potom začal hovoriť, zostúpil Duch Svätý na nich, ako aj na nás na počiatku. 16 Tu som sa rozpomenul na slovo Pánovo, ktoré povedal: Ján krstil vodou, ale vy pokrstení budete Duchom Svätým. 17 Keď teda Boh dal im ten istý dar ako aj nám, ktorí sme uverili v Pána Ježiša Krista, ktože som ja, aby som mohol prekážať Bohu? 18 Keď to počuli, uspokojili sa a velebili Boha hovoriac: Teda aj pohanom dal Boh pokánie, aby mali život.


Čo Boh očistil, ty nepokladaj za nečisté! Je stará známa vec, že hriech je nepriateľstvom voči Bohu. Ničí vzťah k Nemu, ničí život a prináša smrť. Preto Boh ustanovil predpisy, ktorými oddelil dobré od zlého. Vznikli ustanovenia o tom, čo je čisté a čo znečisťuje. Toto delenie sa neprejavilo len v otázke toho, čo sa smie jesť a čo nie. Toto delenie prešlo aj na ľudí. Jedni sú „naši“, lebo sú veriaci, tí sú dobrí. Tí ostatní nie sú ako my, nepatria k nám. Sme od nich oddelení. Takto sa Boží ľud už od čias Starej zmluvy neraz vyčleňoval od ostatných a staval si hranice.
Petrovi však Boh dal videnie o čistých a nečistých zvieratách, ktoré všetky očistil. Čo chce Boh týmto videním povedať Petrovi aj nám? Videnie o obruse plnom zvierat je obrazom nového prístupu Pána Boha k ľuďom. Nechce ich rozdeľovať na čistých a nečistých. Rozhodol sa im všetkým ponúknuť novú čistotu, a to v obeti Pána Ježiša Krista. Ježišova krv očisťuje od všetkej špiny hriechu. Preto, ak bol Pán Ježiš ochotný umrieť za všetkých ľudí, my nemáme stavať hranice a brániť evanjeliu, aby prišlo ku každému. – – Skús na to myslieť aj dnes pri každom, koho stretneš. Je veriaci? Alebo si o ňom myslíš, že nie je vhodný na to, aby počul evanjelium? Pán Ježiš však zomrel za všetkých. Nájdeš dosť odvahy, aby si mu/jej o tom povedal?
Modlitba: Odpusť, Bože, že máme niektorých ľudí za nečistých. Prosíme, veď nás za ľuďmi bez domova, či žijúcimi v zlých podmienkach, chatrčiach, nech im pomôžeme a prinesieme Evanjelium. Amen.
Pieseň: ES 569
Autor: Peter Taját


S radosťou budete čerpať vodu z prameňov spásy. Izaiáš 12,3

Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť. Matúš 11,28


Lukáš 7,36-50 :: Modlíme sa za: Marhaň (Šz)