Zamyslenie na deň 21.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 2,22-28

22 Mužovia izraelskí, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského, muža, ktorému Boh vydal pred vami svedectvo mocnými skutkami, zázrakmi a znameniami, ktoré, ako sami viete, Boh činil skrze Neho medzi vami, 23 Toho, ktorého uložená rada a predvídavá múdrosť Božia vydala, ste vy zamordovali, takže ste Ho rukám zločincov dali pribiť na kríž. 24 Ale Boh Ho vzkriesil a zbavil bolestí smrti, ako ani nemohol zostať v jej moci. 25 Tak zaiste hovorí o Ňom Dávid: Videl som Pána ustavične pred sebou, veď mi je po pravici, aby som sa neklátil. 26 Preto rozveselilo sa mi srdce a jazyk zaplesal, áno, aj telo mi bude odpočívať v nádeji, 27 pretože neprenecháš ma ríši smrti a svojmu Svätému nedáš vidieť porušenie; 28 oznámil si mi cesty života a naplníš ma potešením pred svojou tvárou.


Kdeže je ustrašený Peter? Len nedávno zapieral a teraz stojí a vyznáva. Kde je strach, ktorý mali všetci učeníci – zamknutí v bezpečí – po krutej smrti Pána Ježiša? Kde berie Peter odvahu postaviť sa a povedať zhromaždeným Židom: „Vy ste Ježiša zamordovali a dovolili pribiť na kríž“? Je to dosť trúfalé obvinenie. Peter nezahmlieva pravdu, hriech menuje hriechom. Obeť Pána Ježiša bola jediná cesta na záchranu strateného človeka. Boh to dovolil, lebo miluje človeka. Peter Židom vyznáva: „Predvídavá múdrosť Božia vydala Ho“ a dovolila, aby ste Ježiša ukrižovali. Tu už stojí „nový“ Peter, vedený Duchom Svätým, vyznáva a dáva jasné svedectvo, že Ježiš žije. A zároveň tu je zvesť evanjelia „Boh ho vzkriesil“ a to, čo tu vidíte, je dôkazom toho, čo sľúbil. Veď toto videl dávno predtým Dávid. Videl obeť Baránka Božieho, ale aj Jeho vzkriesenie, a preto „rozveselilo sa mu srdce a jazyk zaplesal“. Preto skúmajte Písma! Nie je to náhoda, ale Boží zámer: spasiť vierou každého človeka. Aké je moje svedectvo o tom, čo Ježiš vykonal v mojom živote? Zvestujem priamo evanjelium a to, čo Boh vykonal pre našu záchranu? Nech vzkriesený Kristus napĺňa aj nás radosťou a plesaním!
Modlitba: Bože, pomôž nám v srdci porozumieť, aké máme my hriechy! Čím križujeme Krista? Daj, aby sme si vo svojich srdciach uvedomovali Kristovu obeť za nás, ktorou za nás zaplatil. Daj nám vďačnosť, ktorá premení náš život a naše skutky! Amen.
Pieseň: ES 634
Autor: Milan Bruncko


Nech sú tvoje uši pozorné a tvoje oči otvorené, aby si počul modlitbu svojho služobníka, ktorú stále odriekam pred tebou dňom i nocou za tvojich služobníkov. Nehemiáš 1,6

Veľa zmôže účinná modlitba spravodlivého. Jakub 5,16


Efezanom 1,15-23 :: Modlíme sa za: Kuková (Šz)