Zamyslenie na deň 21.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosanom 4,7-18

7 Čo je so mnou, oznámi vám všetko Tychikos, milovaný brat, verný diakon, spoluslužobník v Pánovi, 8 ktorého som práve preto poslal k vám, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, a aby vám potešil srdcia, 9 ako aj Onezimos, verný a milovaný brat, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. 10 Pozdravuje vás Aristarchos, môj spoluväzeň, Marek, Barnabášov bratranec, o ktorom ste už dostali rozkazy – ak príde k vám, prijmite ho – 11 a Jezus, prímenom Justus, ktorí sú moji spolupracovníci pre kráľovstvo Božie spomedzi obrezaných a sú mi útechou. 12 Pozdravuje vás služobník Krista Ježiša Epafras, ktorý je od vás a ustavične zápasí o vás v modlitbách, aby ste stáli ako dokonalí, plniac vo všetkom vôľu Božiu. 13 Vydávam mu svedectvo, že má mnoho námahy s vami a s tými, čo sú v Laodikei a v Hierapolise. 14 Pozdravuje vás milovaný lekár Lukáš a Démas. 15 Pozdravujte bratov v Laodikei i Nymfasa, aj cirkevný zbor, ktorý je v jeho dome. 16 Keď si tento list prečítate, postarajte sa, aby ho prečítali aj v cirkevnom zbore laodikejskom, a onen laodikejský aby ste zase vy prečítali. 17 A povedzte Archipovi: Usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v Pánovi. 18 Tu je môj, Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje putá. Milosť s vami! Amen.


Z galérie Pavlových spolupracovníkov. V prečítanom odseku môžeme sledovať len niekoľkých z galérie Pavlových spolupracovníkov. Pavol má viac ako 100 spolupracovníkov (menovaných a nemenovaných). Len v Liste Rímskym v 16. kapitole menuje 25 spolupracovníkov. Mali by sme sa preto zamyslieť, aká je galéria aktívnych spolupracovníkov nášho zboru? Čo robíme preto, aby sme aktívne budovali sieť spolupracovníkov? Všimnime si, akí rozdielni boli títo spolupracovníci: Tychikos – verný a skúsený diakon, ktorý dlhodobo slúžil na Pavlových misijných cestách; Onezimos – bývalý otrok a delikvent – si po svojom obrátení získal plnú dôveru apoštola. Nechýba tu Lukáš – milovaný lekár… – – Slúžiš už aktívne v zbore? Potom aj pre teba je tu Pavlov odkaz, ktorý adresoval Archipovi: „Usiluj sa vyplniť službu, ktorú si prijal v Pánovi“. Pán odmeňuje služobníkov, nie divákov. – – Modlime sa, aby sa reformačná výzva všeobecného kňazstva účinne prejavovala aj v našich zboroch v raste počtu nových služobníkov všetkých vekových kategórií. Amen.
Pieseň: ES 272
Autor: Jozef Kováč


Hľa, skúšal som ťa v peci biedy. Izaiáš 48,10

Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť a vylúčia vás spomedzi seba, keď vás potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a plesajte, lebo v nebi vás čaká veľká odmena. Lukáš 6,22-23


Ján 17,20-26 :: Modlíme sa za: Jelšava (Ge)