Zamyslenie na deň 21.1.2023

1.Mojžišova 9,18-28

18 Nóachovi synovia, ktorí vyšli z korábu, boli: Šém, Chám a Jáfet; Chám bol otcom Kanaánovým. 19 Títo traja boli Nóachovi synovia a z nich sa zaľudnila celá zem. 20 Roľník Nóach začal prvý vysádzať vinicu. 21 Raz sa napil vína, opil sa a ľahol si obnažený vo svojom stane. 22 Chám, otec Kanaánov, však uzrel nahotu svojho otca a oznámil to svojim dvom bratom vonku. 23 Vtedy Šém a Jáfet vzali plášť, obaja si ho položili na plecia, šli chrbtom, a tak zakryli nahotu svojho otca. Ich tvár bola odvrátená, takže nevideli nahotu svojho otca. 24 Keď sa Nóach prebral zo svojho opojenia a dozvedel sa, čo mu urobil jeho najmladší syn, 25 povedal: Prekliaty Kanaán, otrokom otrokov buď svojim bratom. 26 Ďalej povedal: Požehnaný Hospodin, Boh Šémov, no Kanaán mu bude otrokom. 27 Nech dá Boh Jáfetovi šíriť sa, nech býva v stanoch Šémových, no Kanaán mu bude otrokom. 28 A Nóach žil po potope tristopäťdesiat rokov. 29 Celkove Nóach žil deväťstopäťdesiat rokov; potom zomrel.


Nejde len o taktnosť, ale aj o vieru v Hospodina. Vravieva sa, že pri stavbe korábu sa ľudia Nóachovi posmievali: „Načo stavia loď, kde niet mora?“ Písmo o výsmechu nehovorí. Zato čítame, že Nóach urobil všetko tak, ako mu prikázal Boh (1M 6,22). Bol to muž spravodlivý… chodieval s Bohom (1M 6,9). Teraz však leží opitý a obnažený v stane. Biblia neidealizuje ani zbožných. Kto v opojení stratí kontrolu nad sebou, nerobí slávu sebe, ani Stvoriteľovi. Máme byť na Jeho obraz, nie „pod obraz Boží“! Príbeh sa zvykne vysvetľovať tak, že Chám neprikryl hanbu svojho otca, klebetí o nej, ťaží z jeho trápnej situácie. V Biblii to však nenájdeme. Čítame, že Chám videl otcov nedôstojný stav, zveril sa o tom bratom a tí zjednali nápravu. Zvesťou tohto príbehu je prekliatie Kanaána. Kanaán je meno Nóachovho vnuka, ale aj súhrnný názov pôvodného obyvateľstva zasľúbenej krajiny. Pre týchto pohanov bolo príznačné, že si obeťami chceli Boha nakloniť, podplatiť Ho. Takéto chápanie duchovna bytostne ohrozovalo Boží ľud. Podliehal pokušeniu mať s Bohom obchodný vzťah. A preto naň dopadá prekliatie. – – Majte sa na pozore pred uctievaním Hospodina po kanaánsky, to je posolstvom prorockých Nóachových slov i pre nás.

Modlitba: Bože, odpusť, že svoje duše a ústa plníme kritikou. Odpusť, že rozosievame posudzovanie a odsudzovanie namiesto slov pokoja a uzdravenia. Napĺňaj nás oživujúcim Duchom Svätým, aby sme prikrývali hriechy druhých a viedli ich k znovuzrodeniu. Amen.
Pieseň: ES 288
Autor: Martin Šefranko


Nahý som vyšiel zo života matky a nahý sa ta vrátim. Jób 1,21

Ale oblečte sa v Pána Ježiša Krista. Rímskym 13,14


5.Mojžišova 33,1-4(7.12-16) :: Modlíme sa za: Dolné Sŕnie (PoS)