Zamyslenie na deň 21.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 6,11-27

11 Potom rozkázal obísť s truhlou Hospodinovou okolo mesta; obišli raz a zase prišli do tábora i prenocovali v ňom. 12 Včasráno Józua vstal a kňazi niesli truhlu Hospodinovu; 13 sedem kňazov nieslo sedem trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou a ustavične cestou trúbili na trúbach; ozbrojenci išli pred nimi a zadný voj za stáleho trúbenia kráčal za truhlou Hospodinovou. 14 Takto na druhý deň raz obišli mesto: potom sa vrátili do tábora. Tak to robili šesť dní. 15 Na siedmy deň vstali včas za rannej zory a obišli mesto sedemkrát takým istým spôsobom; lebo v tento deň obišli mesto sedemkrát. 16 Pri siedmom raze zatrúbili kňazi na trúbach; a Józua povedal ľudu: Spustite bojový pokrik, lebo Hospodin vydal vám mesto! 17 Mesto nech prepadne hubiacej kliatbe; ono samo, i všetko, čo je v ňom, patrí Hospodinovi; nažive má zostať len neviestka Rachab, ona a všetci, čo sú pri nej v dome, lebo ukryla poslov, ktorých sme vyslali. 18 Len sa chráňte toho, čo je pod kliatbou, aby ste sami neprepadli kliatbe, berúc z toho, čo je pod kliatbou; tým by ste uvalili kliatbu na izraelský tábor a uvrhli by ste ho do nešťastia. 19 Všetko striebro a zlato, i náčinie bronzové a železné, je zasvätené Hospodinovi; príde to do Hospodinovho pokladu. 20 Ľud skríkol, a vtedy zatrúbili na trúbach. Keď ľud počul zvuk trúb a spustil mocný bojový pokrik, zrútili sa hradby a ľud vystúpil hore, každý rovno vpred. Takto dobyli mesto. 21 A ostrím meča vykonali kliatbu na všetkom, čo bolo v meste, na mužoch i na ženách, na mladých a na starých, na dobytku, ovciach a osloch. 22 No dvom mužom, ktorí špehovali krajinu, Józua povedal: Vojdite do domu neviestky a vyveďte odtiaľ ženu so všetkým, čo má, ako ste jej prisahali. 23 Mládenci, vyzvedači, vošli a vyviedli Rachabu, jej otca a matku, bratov a všetko, čo mala, i celú jej rodinu vyviedli a ubytovali za izraelským táborom. 24 Mesto i všetko, čo bolo v ňom, spálili ohňom; len striebro a zlato, bronzové a železné náčinie vložili do pokladu v dome Hospodinovom. 25 Vtedy Józua nechal nažive neviestku Rachab, jej rodinu i všetko, čo mala; tak zostala uprostred Izraela až dodnes, lebo ukryla poslov, ktorých Józua vyslal vysliediť Jericho. 26 Vtedy Józua zaviazal ľudí prísahou: Nech je prekliaty pred Hospodinom, kto by sa dal do stavby Jericha. Za cenu prvorodeného nech kladie jeho základy a za cenu svojho najmladšieho nech stavia jeho brány. 27 Hospodin bol s Józuom a jeho povesť niesla sa celou krajinou.


Zborené múry. Vieme si predstaviť, že Izraelitom to asi nebolo dvakrát jedno, keď dorazili k masívnym hradbám Jericha. V tej chvíli sa mnohí z nich dostali do určitého rozpoloženia. Boli poslaní, aby veľkolepé mesto dobyli, no v ceste im stáli impozantné múry – na prvý pohľad absolútne nezdolateľné pre jednoduchých pútnikov z púšte. Pán Boh im však dal zasľúbenie, že spolu s Ním zvíťazia a oni sa rozhodli uveriť Mu, a tak ich vierou padli múry Jericha“ (Žid 11,30a). – – Možno aj my stojíme pred pomyslenými múrmi, ktoré nám bránia prísť k Pánu Bohu a k našim blížnym. Môže to byť obyčajná pohodlnosť, lenivosť, neochota, upnutie sa na peniaze a majetok, sebeckosť, predsudky… Aký múr stojí medzi Tebou a Pánom Bohom, medzi Tebou a Tvojimi blížnymi? Čo Ťa od Neho/od nich oddeľuje? Každý z nás má svoje dôvody. Sami seba sme obklopili hradbami, cez ktoré sa nedá vstúpiť do nášho srdca. Preto k nám prichádza samotný Boh v Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, aby raz a navždy zboril múry hriechu, ktoré nás od Neho oddeľujú. Ako teda vierou Izraelitov padli múry Jericha, tak aj našou vierou v Krista dokážu byť zborené naše vlastné múry, ktoré nám stoja v ceste k nášmu Pánovi. Preto prosme Pána Ježiša o takúto vieru aj v dnešný deň a dôverujme Mu, že v Jeho mene zvíťazíme.
Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že búraš múry! Najťažšiu časť konáš vtedy, keď sme ochotní mlčky poslúchať. Odpusť, že sme často neposlušní a zbytočne hluční, aj keď netreba. Prípadne mlčíme, keď je čas kričať na Tvoju slávu. Konaj v našom živote, aby sme Ti slúžili a potvrdzuj to veľkými vecami! Amen.
Pieseň: ES 623
Autor: Tatiana Beňuchová


Teraz však, Hospodin, Ty si náš otec, my sme hlina a Ty si náš tvorca, všetci sme dielom Tvojej ruky. Izaiáš 64,7

Nie vy ste si vyvolili Mňa, ale Ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste šli a prinášali ovocie, aby vaše ovocie zostávalo. Ján 15,16


Galatským 5,1-6 •  Modlíme sa za: Bratislava – Dúbravka (BaS)