Zamyslenie na deň 20.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 21,27-40

27 Keď sa sedem dní chýlilo ku koncu, videli ho Židia z Ázie v chráme, vzbúrili všetok ľud, a položiac ruky na neho 28 kričali: Mužovia izraelskí, pomáhajte! Ajhľa, toto je ten, čo učí všade proti ľudu a proti zákonu aj proti tomuto miestu, a teraz ešte aj Grékov voviedol do chrámu a poškvrnil toto sväté miesto. 29 Predtým videli s ním totiž v meste Efežana Trofima a mysleli si, že ho Pavel voviedol do chrámu. 30 Tu pohlo sa celé mesto, ľudia sa zbehli a chytiac Pavla, vyvliekli ho z chrámu a hneď zamkli dvere. 31 Medzitým, keď ho chceli zamordovať, dostala sa až k veliteľovi práporu správa, že sa vzbúril celý Jeruzalem. 32 Ten hneď vzal so sebou vojakov a stotníkov a pribehli k nim. Ako (Židia) uvideli veliteľa a vojakov, prestali biť Pavla. 33 Nato sa veliteľ priblížil k nim, chytil ho a dajúc ho zviazať dvoma reťazami, vypytoval sa, kto je a čo urobil. 34 Ale v zástupe každý iné kričal. Keď sa teda pre hluk nemohol dozvedieť nič určité, dal ho odviesť do kasárne. 35 Keď (Pavel) vyšiel na schody, museli ho vojaci niesť pre násilie ľudu, 36 lebo celé to množstvo ľudu hrnulo sa za ním kričiac: Preč s ním! 37 A keď ho už mali voviesť do kasárne, povedal Pavel veliteľovi: Smiem ti niečo povedať? Odpovedal mu: Ty vieš grécky? 38 Nie si teda ten Egypťan, čo nedávno vyvolal vzburu a vyviedol na púšť tých štyritisíc lotrov? 39 I povedal mu Pavel: Som Žid z Tarzu, občan nie bezvýznamného mesta Cilície. Prosím ťa, dovoľ mi prehovoriť k ľudu. 40 A keď mu dovolil, postavil sa Pavel na schodoch, dal rukou ľudu znamenie, a keď nastalo úplné ticho, takto prehovoril po hebrejsky:


… vyvliekli ho z chrámu. Zdalo sa, že Pavel sľub, ktorý židom dal, dodrží. Keď tu zrazu ho v chráme uvideli židia z Ázie. Pavla vyviedli z chrámu. Chceli ho zamordovať a zlynčovať. Situácia vyzerala pre Pavla beznádejne, no bola jeho záchranou. To Boh zasiahol, aby Pavel v chráme nesplnil sľub, ktorý dal židom. Taký dobrý je náš Boh! Neraz nás ochráni pred chybným krokom. A hoci sa Pavel dostáva do zajatia aj do väzenia, jeho služba neprestala. Timoteovi píše, že „slovo Božie nie je v okovách“ (2Tim 2,9b). Pavel prežil obrovské útrapy pre evanjelium, a predsa ho priniesol mnohým pohanom. – – A čo my, bratia, sestry? Nezabudli sme na Ježišovo prikázanie: „Ktokoľvek vyzná Ma pred ľuďmi, toho vyznám aj ja pred Svojím Otcom, ktorý je v nebesiach. Kto by Ma však zaprel pred ľuďmi, toho zapriem aj Ja… “? (Mt 10,32-33). Pavel aj na nás apeluje: „Zvestuj slovo, buď pohotový vhod-nevhod… “ (2Tim 4,2a).
Modlitba: Prosíme Ťa, Pane, aby sme aj my horlivo, ako Pavel otvárali oči slepým a vyvádzali väzňov zo žalára (Iz 42,7).
Pieseň: ES 648
Autor: Dana Zubčáková


Pán hovorí: „Vyslobodím ho, lebo sa ma pridŕža.“ Žalm 91,14

Milovaní, ak nás srdce neobviňuje, máme istotu v Bohu a o čokoľvek prosíme, dostaneme od neho, lebo zachovávame jeho prikázania a robíme, čo sa mu páči. 1.Jánov 3,21-22


Matúš 22,1-14 :: Modlíme sa za: Nové Zámky (Dn)