Zamyslenie na deň 20.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 2,14-21

14 Tu povstal Peter s jedenástimi a pozdvihnúc svoj hlas, takto prehovoril: Mužovia, Židia, a všetci, ktorí bývate v Jeruzaleme, počujte moje slová a vedzte toto: 15 Títo iste nie sú opití, ako sa domnievate; veď je ešte len deväť hodín ráno. 16 Ale toto je, čo povedal prorok Joel: 17 V posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny. 18 Aj na svojich služobníkov a na svoje služobnice vylejem v tie dni zo svojho Ducha, a budú prorokovať.

19  A urobím zázraky hore na nebi a znamenia dolu na zemi: krv, oheň a dymovú paru. 20 Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv skôr, ako príde veľký a slávny deň Pánov. 21 A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený.


Boh plní Svoje sľuby. V súvislosti s dnešným textom mi ako prvé napadli slová z krásnej piesne (ES 638): „To nie je v ľudskej moci hriech a zlo poraziť. Boh nám je na pomoci…“ Skrze smrť a vzkriesenie Pána Ježiša a pôsobiaceho Ducha Svätého v srdciach Jeho detí môžeme byť na strane Víťaza. V tejto moci sa obracia Peter na Židov (znalých zákona), keď hovorí „Títo nie sú opití… Ale je to to, čo predpovedal prorok Joel“ (Joel 3). Áno, je to pôsobenie a prejavy Ducha Svätého. Boh dáva Svojím deťom aj dnes rôzne dary, aby nimi slúžili a bol tak oslávený Darca, nie človek. Pán Ježiš (J 7,37-39) volal a pozýval: „Ak niekto žízni, nech príde a napije sa. Rieky živej vody potečú z vnútra toho, kto verí vo mňa“. Peter prítomným Židom zároveň zvestuje evanjelium: „A vtedy každý, kto bude vzývať meno Pánovo, bude zachránený“. Aj pre dnešný deň je tento text pre nás povzbudením, že v tomto zápase nie sme sami a nie je to náš boj.
Modlitba: Ďakujem, Bože, že nepoznáš prekážky, veď si všemocný! Ďakujem, že dáš hovoriť aj jazykmi iných národov, keď to uznáš za vhodné! Prosím, daj nám srdcia ochotné zvestovať Evanjelium a podporuj to Svojimi mocnými znameniami! Amen.
Pieseň: ES 638
Autor: Milan Bruncko


Povstaňte, dobrorečte Hospodinovi, svojmu Bohu, od vekov až naveky! Nech dobrorečia tvojmu slávnemu menu, ktoré je vyvýšené nad každé dobrorečenie a chválu. Nehemiáš 9,5

Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. Efezanom 5,19


Skutky apoštolov 1,12-26 :: Modlíme sa za: Kšinná (Po)