Zamyslenie na deň 20.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. Tesaloničanom 4,13-18

13 Nechceme však, bratia, aby ste nevedeli o zosnulých, aby ste sa nermútili ako ostatní, ktorí nemajú nádej. 14 Lebo keď veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi. 15 Lebo to vám hovoríme slovom Pánovým: my, ktorí zostaneme nažive až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo umreli, 16 lebo keď (zaznie) povel a hlas archanjela a Božia trúba, sám Pán zostúpi z neba, a najprv vstanú tí, čo umreli v Kristovi, 17 potom my, ktorí zostaneme nažive, budeme spolu s nimi uchvátení v oblakoch do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme stále s Pánom. 18 Tak sa potešujte vospolok týmito slovami.


Je to pre nás potešenie? Tri týždne po Pamiatke zosnulých a krátko pred Adventom a Vianocami k nám prehovára Božie slovo, ktoré hovorí o NÁDEJI. „Ak veríme, že Ježiš umrel a vstal z mŕtvych, tak aj Boh privedie spolu s Ním všetkých, ktorí umreli v Ježišovi.“ Tieto slová nám dávajú konkrétnu a jasnú nádej. Nádej v to, že ak veríme v Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie, smerujeme do večnosti. Tá je opísaná slovami: a tak budeme stále s Pánom.“ Byť s Bohom v neustálom vzťahu a kontakte má byť pre nás, kresťanov, potešením a nádejou, ktorú očakávame. Ako neskutočne a neprirodzene to znie našim ľudským ušiam?! Žijeme si svoje životy, ktoré sú tak silno pripútané k tomuto časnému a fyzickému životu, že duchovné veci nám prídu ako nadprirodzené a nereálne. A pritom to, čo pretrvá veky, nie je náš ľudský život na tejto zemi, ale večný život s Bohom v Jeho kráľovstve. Preto sa dnes stíšme a prosme Pána Ježiša, aby skutočnosť, že budeme stále s Ním, urobil v našich životoch reálnu a prirodzenú, na ktorú sa nesmierne tešíme! Nech slová o tom, že Mu patríme a po tomto živote „budeme stále s Ním“, sú pre nás väčším potešením a nádejou, ako všetko bohatstvo tohto sveta.
Modlitba: Odpusť, Bože, že sme nechali umrieť v sebe vzťah k večnosti. Vzťah radosti a lásky k nej. Oživuj nás Tvojím Duchom, nech žijeme šťastnou nádejou na nebo. Amen.
Pieseň: ES 17
Autor: Vladimír Maťaš


Neodopri dobro tým, čo si ho zaslúžia, ak je v tvojej moci konať ho. Príslovia 3,27

Vy však, bratia, neochabujte v konaní dobra. 2.Tesaloničanom 3,13


Zjavenie Jána 20,11-15 :: Modlíme sa za: Turá Lúka (My)