Zamyslenie na deň 20.11.2020

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2.Petrov 1,1-11

1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, ktorí pre spravodlivosť nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista dosiahli vieru rovnocennú s nami. 2 Milosť a pokoj nech sa rozhojňuje medzi vami poznávaním Boha a Ježiša, nášho Pána! 3 Ako nám Jeho božská moc v poznaní Toho, ktorý nás povolal svojou slávou a cnosťou, darovala všetko potrebné pre život a zbožnosť, 4 obdarujúc nás vzácnymi a veľkými zasľúbeniami, aby sme nimi mali účasť na božskej prirodzenosti a ušli porušeniu, ktoré je vo svete pre žiadostivosť; 5 tak aj vy podobne vynaložte všetko úsilie a pridávajte k viere cnosť, k cnosti poznávanie, 6 k poznávaniu zdržanlivosť, k zdržanlivosti trpezlivosť, k trpezlivosti pobožnosť, 7 k pobožnosti milovanie bratstva a k milovaniu bratstva lásku. 8 Lebo ak sú pri vás všetky tieto vlastnosti a rozmáhajú sa, nebudete nečinní a neplodní ani v poznávaní nášho Pána Ježiša Krista. 9 Kto nemá tieto vlastnosti, je slepý, lebo v zaslepenosti zabúda, že bol očistený z dávnych hriechov. 10 Preto o to viac, bratia, usilujte sa upevniť svoje povolanie a vyvolenie, lebo keď to urobíte, nepotknete sa nikdy, 11 a tak skôr budete mať prístup do večného kráľovstva nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista.


Usiluj sa mať vo svojom živote Kristov charakter. Keď si kresťan, veriaci, vynalož všetko úsilie, premôž sa a bojuj! Ako vám znejú tieto slová? Možno povzbudivo pre toho, komu sa momentálne darí a ako nesmierne ťažké a vyčerpávajúce pre toho, kto je pokraji síl (fyzických, či duševných). Aj jedni, aj druhí potrebujú vedieť, že v tejto snahe nie sme sami. „Ajhľa, ja som s vami, až do konca sveta.“ Každý krok vo viere a živote s Kristom je a má byť napojený na Božiu moc a pomoc. A to je povzbudzujúce. Radostne to môže vyznať ten, kto dnes víťazí. Nech tým oslavuje Pána. No môže to vyznať i ten, kto sa trápi, lebo i v našej slabosti sa oslavuje Pán. Pridávať k viere cnosť, známosť, zdržanlivosť, trpezlivosť, pobožnosť, milovanie bratstva a lásku znie ako dosť dobrý pracovný plán na celý život. Usilovanie sa o každú z týchto vlastností na ceste k plnosti Božieho kráľovstva otvára nekonečné obzory poznávania Božieho charakteru a pritiahne nás bližšie ku Kristovi, v Ktorého veríme. A najmä, veľmi nám pomôže v Božom svetle skúmať a obrusovať náš charakter. Každá spomenutá vlastnosť by stála za samostatnú úvahu. Ide tu však aj o činy, ktoré prichádzajú po úvahách a modlitbách. Aby to semienko viery v nás klíčilo, rástlo, mocnelo a prinášalo ovocie.
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že náš život nezávisí od nás. Ľahko by sme klesli únavou, alebo sa naparovali pýchou, ktorá predchádza pád. Odpusť, že sme takí. Preto nás radšej veď Ty a pomáhaj žiť, ako sa Tebe páči. Amen.
Pieseň: ES 448
Autor: Zuzana Šofranková


On mení obdobia a časy, zosadzuje a ustanovuje kráľov. Daniel 2,21

Veľké a obdivuhodné sú tvoje skutky, Pán, Boh, Všemohúci. Spravodlivé a pravdivé sú tvoje cesty, Kráľ národov. Kto by sa nebál, Pane, a neoslavoval tvoje meno? Zjavenie Jána 15,3-4


Hebrejom 13,17-21 :: Modlíme sa za: Batizovce (Ta)