Zamyslenie na deň 20.10.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 12,54-59

54 A hovoril zástupom: Keď vidíte oblak vychádzať od západu, hneď hovoríte: Príde lejak. A býva tak. 55 A keď vietor veje od juhu, hovoríte: Bude horúčava. A býva. 56 Pokrytci, úkazy na zemi a na nebi viete rozpoznávať, ako teda nerozpoznáte tento čas? 57 A prečo aj sami od seba nerozsudzujete, čo je spravodlivé? 58 Lebo keď ideš s protivníkom pred vrchnosť, snaž sa zmieriť s ním ešte na ceste, aby ťa snáď nezaviedol pred sudcu, a sudca by ťa dal strážcovi a strážca by ťa uvrhol do väzenia. 59 Hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, dokiaľ nezaplatíš aj posledný halier!


Rozpoznávanie znamení. Záverom dvanástej kapitoly je ďalšie napomenutie pre nás: sme plne zodpovední za hriešne konanie, a to až do zaplatenia „posledného haliera“. Boh je svätý – nič hriešne sa k Nemu nemôže dostať a je aj spravodlivý – nestrpí nijaký hriech. Pán Ježiš nás upozorňuje a vyzýva, aby sme dobre a múdro uvažovali, hľadali východisko a konali tak, aby sme dosiahli cieľ svojho života – večný život v spoločnosti nášho Boha. – – Pán Ježiš hovorí, že v niektorých veciach sme šikovní. Z pozorovania prírodných úkazov vieme správne rozpoznať, čo znamenajú a aký je ich následok; podľa toho sa vieme zariadiť a konať tak, aby sme neutrpeli škodu. Napomínanie je výstrahou, úsilím o vysvetlenie falošného, či neprimeraného konania alebo názoru. A Pán Ježiš nás takto napína a dohovára nám: „… úkazy… viete rozpoznávať, ako to, že nerozpoznáte tento čas? A prečo nerozsudzujete, čo je spravodlivé?“ (v.56-57). Nášmu Spasiteľovi ide o to, aby sme sa ešte pred súdom zmierili s Bohom, aby sme urovnali svoje zlé konanie i zmýšľanie predtým, než budeme stáť pred Bohom ako Sudcom, lebo potom môže byť už neskoro. Zmierme sa s Bohom skrze krv Božieho Syna – On je tým znamením nášho spasenia, v Ňom nám Boh poskytol spôsob i čas Božej milosti. Toto je to najdôležitejšie, čo máme rozpoznať!
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že nám ponúkaš zmierenie, za ktoré si tak draho zaplatil. Odpusť, že si to príliš málo uvedomujeme. Príliš málo to púšťame do srdca. Príliš málo času dávame, aby sme to precítili. Oživuj v nás Tvojím Duchom lásku k Tebe. Amen.
Pieseň: ES 249
Autor: Zuzana Valeková


Hospodin povedal: „Už nikdy pre človeka neprekľajem zem, lebo zmýšľanie ľudského srdca je od mladosti náklonné na zlé.“ 1.Mojžišova 8,21

Zjavila sa totiž Božia milosť prinášajúca spásu všetkým ľuďom, ktorá nás vychováva, aby sme sa zriekli bezbožnosti a svetských žiadostí a žili v terajšom veku rozvážne, spravodlivo a nábožne. Títovi 2,11-12


Efezanom 5,25-32 :: Modlíme sa za: Smrečany (Lo)