Zamyslenie na deň 20.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 9,1-17

1 Vtedy Boh požehnal Nóacha i jeho synov a riekol im: Ploďte a množte sa a naplňte zem! 2 Strach a hrôza z vás nech padne na všetky zvieratá zeme, na všetko nebeské vtáctvo, na všetko, čo sa plazí po zemi, na všetky morské ryby; sú vám dané do rúk. 3 Nech vám slúži ako potrava všetko, čo sa hýbe, čo je živé; ako kedysi zelené byliny, teraz vám dávam všetko. 4 Len mäso s krvou, jeho dušou, nesmiete jesť. 5 Ba aj za vašu krv, za váš život budem brať na zodpovednosť; budem brať na zodpovednosť za ňu každé zviera i človeka; človeka i jeho brata budem brať na zodpovednosť za život človeka. 6 Ak niekto prelieva ľudskú krv, tomu nech človek preleje jeho krv, lebo Boh učinil človeka na Boží obraz. 7 Vy však ploďte a množte sa, hýbte sa na zemi a množte sa na nej. 8 Potom Boh riekol Nóachovi a jeho synom, čo boli s ním: 9 Ajhľa, ja ustanovujem svoju zmluvu s vami a s vaším budúcim potomstvom 10 aj s každým živým tvorom, čo je pri vás, totiž s vtáctvom, dobytkom a všetkou poľnou zverou pri vás, od všetkého, čo vyšlo z korábu, až po všetky živočíchy zeme. 11 Ustanovujem s vami svoju zmluvu, že vody potopy už nevyničia všetko tvorstvo a nebude už potopy, aby zničila zem. 12 Boh ďalej riekol: Toto bude znamením zmluvy, ktorú pre všetky budúce pokolenia robím medzi sebou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi, čo sú pri vás: 13 svoju dúhu kladiem na oblaky; bude znamením zmluvy medzi mnou a medzi zemou. 14 Keď nakopím oblaky nad zemou a ukáže sa dúha na oblakoch, 15 rozpomeniem sa na svoju zmluvu medzi mnou a medzi vami i medzi všetkými živými tvormi zo všetkého tvorstva; a vody sa už nestanú potopou, aby zničili každé z tvorstva. 16 Keď bude dúha na oblakoch, pozriem sa na ňu, aby som sa rozpomenul na večnú zmluvu medzi Bohom a medzi každým živým tvorom zo všetkého tvorstva, ktoré je na zemi. 17 Vtedy riekol Boh Nóachovi: Toto je znamenie zmluvy, ktorú som ustanovil medzi sebou a medzi každým tvorom, čo je na zemi.


Život z Božej milosti a jej znamenie. Spasení vyšli z korábu. Boh tvorí nový začiatok: Obnovuje život na zemi. Žehná Nóachovej rodine, láske, intimite – plodeniu. Veď bez Božieho požehnania niet života, ani budúcnosti pre ľudstvo. Boh tiež spestruje ľuďom jedálniček. Do potopy bol vegetariánsky, zvieratá boli zabíjané iba na obetovanie. Teraz ľudia môžu jesť všetko, no nemali by zabúdať, že ide o Boží dar. Preto sa nesmie jesť krv. Pohania verili, že keď pri obetovaní zvierat konzumujú ich krv, vstúpi do nich zvieracia duša, sila, schopnosti, čosi božské. Býčkov totiž uctievali ako božstvá. Biblia oponuje: životnú silu máme od Boha, z ničoho iného. A krv človeka, ľudský život je nedotknuteľný. Nie pre jeho mravné kvality (por. 1M 8,21b), vydobyté úspechy, či postavenie, ale preto, že človek patrí Bohu. On ho stvoril na Svoj obraz. Praje mu. Je koniec takého Božieho trestania, ktoré by zasiahlo celú zem. Na znamenie globálneho prímeria Boh skryl Svoj vojnový luk a kladie na oblaky dúhu (hebr. luk), oblúk sedemnásobného svetla, plný farieb a radosti. Je znamením pripomínajúcim Bohu sľub, ktorý nám dal. Znamením, že žijeme z Božej milosti, že Božia láska udržiava život, chráni, obopína, napĺňa tento svet. Len nezabúdajme, že Božia dobrota nás vedie k pokániu (R 2,4).

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoje žehnanie, za Tvoje dobro. Ďakujem, že si nás stvoril, aby sme aj my žehnali. Odpusť, že nie vždy žijem v súlade s požehnaním. Odpusť kliatby, ktoré vyslovujem v hneve. Postav stráž ku mojim perám a veď moje srdce. Amen.
Pieseň: ES 490
Autor: Martin Šefranko


Ak niečo predáš svojmu súkmeňovcovi alebo od neho niečo kúpiš, nepoškodzujte jeden druhého. 3.Mojžišova 25,14

Máme totiž na zreteli dobro nielen pred Pánom, ale aj pred ľuďmi. 2.Korintským 8,21


Galatským 5,1-6 :: Modlíme sa za: Dolné Saliby (BaS)