Zamyslenie na deň 20.1.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 6,1-10

1 Jericho bolo dôkladne uzavreté pred Izraelcami. Nikto nevychádzal a nikto nevchádzal. 2 Vtedy Hospodin povedal Józuovi: Hľa, dávam ti do rúk Jericho i s jeho kráľom a s udatnými bojovníkmi. 3 Obkľúčte mesto; nech raz obídu mesto všetci bojovníci; to rob šesť dní. 4 Sedem kňazov nech ponesie sedem trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou. Na siedmy deň obíďte mesto sedemkrát a kňazi nech zatrúbia na trúbach. 5 Keď budú dlho trúbiť na rohoch a počujete zvuk trúb, všetok ľud nech vykríkne veľkým bojovým pokrikom; vtedy sa zrútia mestské hradby a ľud vystúpi hore, každý rovno vpred. 6 Vtedy Józua, syn Núnov, zvolal kňazov a povedal im: Zdvihnite truhlu zmluvy a sedem kňazov nech nesie sedem trúb z baraních rohov pred truhlou Hospodinovou. 7 Ľudu povedal: Choďte a obkľúčte mesto; ozbrojenci nech kráčajú pred truhlou Hospodinovou. 8 Stalo sa, ako Józua rozkázal ľudu; sedem kňazov, ktorí niesli pred Hospodinom sedem trúb z baraních rohov, kráčalo a trúbilo na trúbach, zatiaľ čo truhla Hospodinova ich nasledovala. 9 Ozbrojenci išli pred kňazmi, ktorí trúbili na trúbach, a zadný voj za stáleho trúbenia kráčal za truhlou. 10 Potom Józua prikázal ľudu: Nevydávajte bojové pokriky, nech nepočuť váš hlas; z vašich úst nech nevyjde ani slovo až do dňa, kým vám nepoviem: Spustite bojový pokrik! Potom kričte!


Boj, v ktorom je potrebné byť ticho. Mamka mi hovorila: „Život je boj. Bojovať znamená žiť. Aby bol život krásny, musíme zvíťaziť.“ Vedieme rôzne boje: O čistotu ducha, o dieťa, o životného partnera, rodinu, domov, prácu, zdravie, vieru. Vedieme zápasy na rôznych frontoch. To, po čom najviac túžime, je obstáť a zvíťaziť. – – Aj Józua a ľud Izraela, keď stál pred silne opevneným a stráženým Jerichom, túžili obstáť a zvíťaziť. Z Písma sa však dozvedáme, že víťazstvo nestojí na nich. V čase, keď sa zápas o obsadenie mesta ešte len mal udiať, Hospodin povedal Józuovi: „Hľa, do tvojich rúk som dal Jericho.“ Nepovedal „dám“, ale „dal som“. To, čo sa má udiať, u Hospodina už bolo. Výsledok boja stojí na Hospodinovom rozhodnutí. Ľud má mlčať. Má iba poslúchať Božie inštrukcie. Je jasné, že tu ide skôr o bohoslužbu, než o vojenskú výpravu. Kňazi trúbia na rohoch pred truhlou zmluvy, ktorá predstavuje Hospodinovu prítomnosť. Boh bojuje za nich. Oni majú mlčať až do času, ktorý určil Hospodin. – – Milí priatelia, často si myslíme, že naše boje sú len naše. Aj keď prosíme Boha o pomoc, konáme z vlastnej sily, akoby sme s Ním nepočítali. Často nám chýba odovzdanosť, dôvera a poslušnosť. Pamätajme, že sú boje, v ktorých je potrebné byť ticho. Očakávať s bázňou a v poslušnosti Božiemu Slovu.
Modlitba: Pane, ďakujem Ti, že si vybojoval najväčší boj, a to boj o moje spasenie! Pomôž mi dôverovať Ti a poslúchať Tvoje slová!
Pieseň: ES 620
Autor: Anna Belanji


Nebesia rozprávajú o Božej sláve. Žalm 19,2

Klaňajte sa Tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd! Zjavenie 14,7


Skutky apoštolov 15,22-31 •  Modlíme sa za: Bohunice (DNS)