Zamyslenie na deň 2.7.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kniha sudcov 15,1 – 16,3

1 Po istom čase, v dňoch žatvy pšenice, Samson navštívil svoju ženu, prinášajúc kozľa, a povedal: Chcel by som vojsť k svojej žene do komory. Ale jej otec mu nedovolil vojsť. 2 Jej otec povedal: Ja som myslel, že si ju znenávidel, a dal som ju tvojmu družbovi. Ale jej mladšia sestra je krajšia ako ona, tá nech bude tvojou miesto nej. 3 Samson im povedal: Teraz sa nepreviním proti Filištíncom, ak im budem zle robiť. 4 Samson išiel a nachytal tristo líšok; potom vzal fakle, obrátil líšky chvostami proti sebe a medzi dva chvosty dal po jednej fakli. 5 Nato zažal fakle, vyhnal líšky Filištíncom do obilia na koreni a zapálil snopy v krížoch, aj obilie na koreni, aj vinice a olivové sady. 6 Spýtali sa Filištínci: Kto to urobil? Odpoveď bola: Timňanov zať Samson, lebo mu vzal ženu a dal ju jeho družbovi. Nato Filištínci vyšli a upálili ju aj s otcom. 7 Samson im povedal: Keď vy takto robíte, neprestanem, kým sa vám nevypomstím. 8 Bil ich veľkými údermi po stehnách a po bedrách. Potom zišiel a býval v skalnej rokline Étámu. 9 Nato Filištínci vyšli hore, utáborili sa v Judsku a rozložili sa v Lechí. 10 Mužovia z Júdu sa spýtali: Prečo ste vyšli proti nám? Odpovedali: Vyšli sme sputnať Samsona a urobiť mu tak, ako on vykonal nám. 11 Zostúpilo tritisíc mužov z Júdu ku skalnej rokline Étámu a pýtali sa Samsona: Nevieš, že Filištínci vládnu nad nami? Čo si nám to vykonal? Odpovedal im: Ako oni urobili mne, tak som ja urobil im. 12 Povedali mu: Prišli sme ťa poviazať a vydať Filištíncom do rúk. Samson im odvetil: Prisahajte mi, že vy sami ma nenapadnete! 13 Odpovedali mu: Nie, chceme ťa len poviazať a vydať im do rúk, ale zaručene ťa neusmrtíme. Vtedy ho poviazali dvoma novými povrazmi a vyvliekli z rokliny. 14 Keď prišiel do Lechí a Filištínci mu išli v ústrety s víťazným jasotom, tu ho prenikol duch Hospodinov, povrazy na jeho ramenách sa stali ohňom opálenými niťami a putá na rukách sa mu uvoľnili. 15 Našiel čerstvú osliu čeľusť, vystrel ruku, chytil čeľusť a pobil ňou tisíc mužov. 16 Nato Samson hovoril: Čeľusťou z osla som ich nahádzal na hŕbu, čeľusťou z osla pobil som tisíc mužov. 17 Keď dohovoril, odhodil osliu čeľusť z ruky. Preto nazvali to miesto Rámat–Lechí. 18 Ale keď ho veľmi smädilo, volal k Hospodinovi: Ty si spôsobil rukou svojho služobníka toto veľké vyslobodenie, teraz však musím zomrieť smädom a padnúť do rúk neobrezancov. 19 Boh otvoril priehlbeň v Lechí, takže vytryskla z nej voda. Keď sa napil, pookrial na duchu a znova ožil. Preto ju nazvali Prameňom volajúceho, ktorý je pri Lechí až podnes. A spravoval Izrael v časoch Filištíncov dvadsať rokov.

16:1 Raz išiel Samson do Gazy, uvidel tam neviestku a vošiel k nej. 2 Keď Gazanom oznámili, že Samson prišiel sem, zbehli sa a striehli na neho pri mestskej bráne celú noc; celú noc boli ticho, lebo si povedali: Počkajme do ranného úsvitu, potom ho zabijeme. 3 Samson spal do polnoci. O polnoci vstal, chytil vráta mestskej brány s verajami i so závorou, položil si ich na plecia a vyniesol na temeno vrchu pred Chebrónom.


Nie sme bezbranní! Aj po svadbe je láska ohrozená. Často sa spolunažívanie zmení na boj. Tak aj v živote viery. – – Náš boj, do ktorého vstupujeme pod Božou záštitou, však nie je boj proti telu a krvi. Je to boj proti zlým duchovným mocnostiam, proti satanovi a jeho úhlavnej činnosti poškodiť nám – odvedením nás od Pána Boha. Ak sme horlivými bojovníkmi na Božom diele, sme obdarení mocou z výsosti. Nie sme bezbranní. Máme dary: modlitbu, Božie slovo, spoločenstvo bratov a sestier, dary Ducha Božieho, ktoré nám dávajú možnosť patrične sa brániť i útočiť. Prosme o dar viery, aby sme obstáli po boku jediného Víťaza – Pána Ježiša Krista. S Jeho pomocou, napriek všetkým stratám a problémom v tomto neľahkom boji obstojíme na Božiu slávu a na prospech sebe i našim blížnym.

Modlitba: Bože, ďakujem Ti, že nám dávaš do duchovného boja výzbroj! Odpusť, že ju málo používame. Veď nás Svojím Duchom, aby sme sa spoliehali na prilbu spasenia, opasok pravdy, obuv pripravenosti hlásať Evanjelium a meč Ducha, ktorým je slovo Božie. Veď nás k spoločným modlitbám! Amen.
Pieseň: ES 638
Autor: Radoslav Grega


Keby som mal krídla rannej zory a usadil by som sa pri najvzdialenejšom mori, aj tam by ma priviedla Tvoja ruka a Tvoja pravica by sa ma ujala. Žalm 139,9-10

Ježiš hovorí: A hľa, Ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Matúš 28,20


Ján 4,5-14(15-18) •  Modlíme sa za: Mašková (NoS)