Zamyslenie na deň 2.4.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

6. nedeľa pôstna – Kvetná – PALMARUM
Syn človeka musí byť vyzdvihnutý, aby každý, kto v Neho verí, mal večný život. Ján 3,14b.15


Ján 12,12-19

12 Na druhý deň veľký zástup, ktorý prišiel na slávnosti, počujúc, že Ježiš prichádza do Jeruzalema, 13 nabral palmové ratolesti a vyšiel Mu naproti volajúc: Hosana! Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom, Kráľ izraelský! 14 Keď Ježiš našiel osliatko, posadil sa naň, ako je napísané: 15 Neboj sa, dcéra sionská, ajhľa, tvoj kráľ prichádza, sediac na osliatku oslice. 16 Jeho učeníci sprvu nerozumeli tomu, ale keď Ježiš bol oslávený, vtedy sa rozpomenuli, že to bolo napísané o Ňom a že Mu tak urobili. 17 A zástup, ktorý bol s Ním, keď vyvolal Lazára z hrobu a vzkriesil ho z mŕtvych, svedčil o tom. 18 Zástup mu vyšiel naproti, lebo sa dopočul, že učinil znamenie. 19 A farizeji si hovorili: Vidíte, nič nezmôžete! Ajhľa, svet išiel za Ním!


Pán Ježiš, osliatko a Hosana. Dobre poznáme obraz Kvetnej nedele: Ako Pán Ježiš sedí na osliatku a ľudia Ho vítajú radostným: „Hosana!“ Tým sa naplnilo proroctvo proroka Zachariáša. Pán Ježiš je predstavený ako pokorný kráľ, lebo nepoužíva koňa ani sa nenechá nosiť na nosidlách, ale v poníženosti prichádza na osliatku, ktoré je predurčené na bežné práce. A predsa v Božej poníženosti je kráľovská moc hodná všetkej oslavy a prevolávania: „Hosana!“ Kristus ľudí tak fascinuje a priťahuje, že ani farizeji, ako vtedajšia elita národa, s tým nemôžu a nevedia nič urobiť. V čom je moc kresťanov v dnešnom svete? V pokore. V sklonení sa. Duch Svätý sa dokazuje Svojou mocou, ktorá presahuje vojenskú alebo štátnickú moc. Môžeme sa stať tým oslíkom pre Pána Ježiša. Ľudia sú a budú fascinovaní pokornou cirkvou, kde je oslávený Pán Ježiš prichádzajúci na osliatku (na nás). V pokornej službe kresťanov vstupuje Pán Ježiš do sveta a je oslavovaný ako Požehnaný Boží.

Modlitba: Ďakujeme Ti, Spasiteľ náš, že si sa pokoril, aby si nás zachránil a dal nám príklad, ako byť pokornými v tomto svete. Prosíme Ťa, aby si nám ukázal, kde Ti môžeme byť užitoční, ako ten oslík, aby bolo oslávené Tvoje sväté meno. Amen.
Pieseň: ES 107
Autor: Michal Findra


Ich smútok obrátim na radosť. Jeremiáš 31,13

Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Matúš 5,4


Filipským 2,5-11 :: Izaiáš 50,4-9 :: Žalmy 69,17-37 :: Modlíme sa za: Myjavský seniorát