Zamyslenie na deň 2.2.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 17,15-27

15 Potom riekol Boh Abrahámovi; Svoju ženu Sáraj nebudeš už volať Sáraj, lebo jej meno bude Sára. 16 Požehnám ju a dám ti z nej syna; požehnám ju a stane sa matkou národov; z nej vyjdú králi národov. 17 Vtedy Abrahám padol na tvár, usmial sa a pomyslel si: Či sa storočnému môže niečo narodiť a či deväťdesiatročná Sára môže ešte rodiť? 18 Nato Abrahám povedal Bohu: Kiežby Izmael žil pod tvojím dohľadom. 19 Boh však riekol: Nie. Ale tvoja žena Sára ti porodí syna; dáš mu meno Izák a ja ustanovím svoju zmluvu s ním ako večnú zmluvu pre jeho potomstvo. 20 Ale aj ohľadom Izmaela som ťa vypočul. Požehnal som ho, urobím ho plodným a preveľmi ho rozmnožím; splodí dvanásť kniežat; vytvorím z neho veľký národ. 21 Ustanovím svoju zmluvu s Izákom, ktorého ti o rok o tomto čase porodí Sára. 22 Keď s ním Boh dohovoril, vzniesol sa od Abraháma. 23 Potom vzal Abrahám svojho syna Izmaela a všetkých narodených v jeho dome, i ním za peniaze kúpených sluhov, všetkých mužov zo svojej domácnosti a obrezal im predkožku hneď v deň, keď s ním Boh hovoril. 24 Abrahám bol deväťdesiatročný, keď si dal obrezať predkožku. 25 A jeho syn Izmael bol trinásťročný, keď si dal obrezať predkožku. 26 V ten istý deň sa dali obrezať Abrahám i jeho syn Izmael; 27 a s ním sa dali obrezať aj všetci mužovia jeho domácnosti, v jeho dome narodení i od cudzozemcov kúpení za peniaze.


Božie cesty a naše cestičky. Mesiac z nového roka máme za sebou. Ak sme si 1. januára robili plány, ako budeme žiť, čo podnikneme, už by sme mohli urobiť prvé priebežné hodnotenie, či sa nám podarilo zrealizovať aspoň časť svojich zámerov. Ak nie, ešte stále máme pred sebou jedenásť mesiacov. ALEBO… alebo sa môžeme zamyslieť nad tým, či naše plány nie sú v rozpore s Božím plánom pre náš život, a preto nám Pán Boh nepožehnal ich realizáciu. Abrahám dostal od Pána Boha sľub: „…budeš mať potomka so ženou Sárou.“ Abrahám však ponúka Pánu Bohu svoje riešenie, ľahšiu cestu: Nemusí to byť hneď syn so Sárou, veď ja už mám syna, Izmaela. Tak načo nové starosti? Načo nová nádej, ktorá je nereálna, veď mám už deväťdesiatdeväť rokov. Ale Pán Boh vie, čo robí. Aj v našom živote. Niekedy Mu podsúvame svoje vlastné iniciatívy a plány: Pane Bože, tu by som chcel bývať, toto by som chcel robiť, s týmto človekom by som sa rád priatelil, takéto požehnanie by som rád prijal. Lenže to sú naše cestičky, krátkozraké a často sebecké. Dokonca niekedy aj pramálo ambiciózne. Pán Boh nám núka Svoje cesty. Na prvý pohľad možno menej atraktívne, ale v cieli vždy s veľkolepým výsledkom, ktorým je víťazstvo života nad smrťou, odpustenia nad hriechom. Nevnucujme Pánu Bohu naše prízemné riešenia! Prijmime s dôverou tie Jeho!

Modlitba: Bože, odpusť naše snahy zlepšiť Tvoje dielo podľa našich predstáv. Odpusť, že tým vytvárame zmätky a napätie v Tvojej Cirkvi. Očisťuj našu myseľ od všetkého, čo nie je Tvoje. Amen.
Pieseň: ES 502
Autor: Ján Velebír ml.


Bdiem nad Svojím slovom, aby som ho splnil. Jeremiáš 1,12

Ježiš hovorí: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť Zákon alebo Prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. Matúš 5,17


2.Korintským 4,1-5 :: Modlíme sa za: Farná (DNS)