Zamyslenie na deň 2.2.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Józua 22,21-34

21 Rúbenovci, Gádovci a polovica kmeňa Menašše odpovedali predákom tisícov Izraela: 22 Boh silný, Boh Hospodin, Boh silný, Boh Hospodin vie a Izrael tiež má vedieť: Ak je to zo vzbury alebo vierolomnosti proti Hospodinovi, nech nás ani dnes nechráni. 23 Ak sme si postavili oltár, aby sme sa odvrátili od Hospodina a obetovali na ňom spaľovanú obeť, alebo pokrmovú obeť, alebo obeť spoločenstva, nech to Hospodin potrestá! 24 Skôr sme to urobili z ustarostenosti, že v budúcnosti vaše deti môžu našim deťom povedať: Čo vy máte spoločného s Hospodinom, Bohom Izraela? 25 Veď Hospodin určil Jordán za hranicu medzi nami a vami; Rúbenovci a Gádovci: nemáte podiel na Hospodinovi! Vaše deti tým spôsobia, že naše deti sa prestanú báť Hospodina. 26 Preto sme si povedali: Postavme si oltár, nie na zápalné obete, ani na zábitné obete, 27 ale na to, aby bol svedkom medzi nami a vami i naším potomstvom, že chceme svojimi spaľovanými a zábitnými obeťami, obeťami spoločenstva konať službu Hospodinovi pred Jeho tvárou. Potom v budúcnosti vaše deti nepovedia našim deťom: Nemáte podiel na Hospodinovi! 28 Povedali sme teda: Ak by v budúcnosti takto hovorili či už nám alebo našim potomkom, odpovieme: Pozrite podobu oltára Hospodinovho, ktorý naši otcovia zhotovili medzi nami a vami. 29 Nech je vzdialené od nás, že by sme sa búrili proti Hospodinovi a že by sme sa dnes odvrátili od Hospodina, keď si okrem oltára Hospodina, nášho Boha, ktorý stojí pred Jeho obydlím, staviame oltár na spaľované obete, na pokrmové obete a na zábitné obete. 30 Keď kňaz Pinchás a predstavení zboru, predáci tisícov Izraela, ktorí boli s ním, počuli, čo hovorili Rúbenovci, Gádovci a Menaššeovci, veľmi sa im to zapáčilo. 31 Kňaz Pinchás, syn Eleázárov, povedal Rúbenovcom, Gádovcom a Menaššeovcom: Dnes sme poznali, že Hospodin je uprostred nás, lebo ste sa nedopustili vierolomnosti proti Hospodinovi. Teraz ste vytrhli Izraelcov z rúk Hospodinových. 32 Nato sa vrátili kňaz Pinchás, syn Eleázárov, i predáci od Rúbenovcov a Gádovcov z Gileádu k Izraelcom do Kanaánu a priniesli im odpoveď. 33 Izraelcom sa to zapáčilo, dobrorečili Bohu a nehovorili viac o tom, že sa vypravia do boja proti nim, aby spustošili krajinu, v ktorej bývali Rúbenovci a Gádovci. 34 Rúbenovci a Gádovci dali oltáru meno Éd, lebo bude svedkom medzi nami, že Hospodin je Boh.


Komu slúžiť? Keď ma nedávno telefonicky oslovil zamestnanec agentúry, ktorá sa venuje prieskumu kvality života, hovoril vtipne a trochu ironicky. Spýtal sa ma, čomu sa práve venujem. Povedal som mu pravdu, že si pripravujem slovo útechy pre pozostalých. Ospravedlnil sa a viac sa neozval. Pán Boh dokáže zastaviť ľudí tak, ako si to my, veriaci, ani neželáme. Tak to ukazuje tomuto pokoleniu. – – Dnes si celý svet umýva ruky. Pán Boh však poukazuje na vnútornú očistu. Veriacich ľudí vítajú a na ich modlitby čakajú vo svojich domovoch chorí, no zdraví ich odsudzujú. Vo vládnych budovách a synagógach sedia tí, čo nesú zodpovednosť za zverený ľud. Pán Boh však všetkým hovorí: „Vyvoľte si dnes komu budete slúžiť. Je to zámerný vrchol Józuovho pripomínania Božieho dobrodenia. To všetko môže ostať a trvať len podľa miery, akou rozdelený ľud dokáže slúžiť svojmu Pánovi. Zajordánske pokolenia sa dovolávajú Najvyššieho ako svedka, že nový oltár nepostavili pre kult rozchodu, ale na svedectvo pre svojich potomkov. Rokovanie medzi zástupcami kmeňov sa stáva slávnostným aktom o nerozlučiteľnosti. Nový oltár je potom uspokojením všetkých. Pán Boh sám vystaval aj nám oltár vykúpenia pre Svojich verných v ukrižovaní Svojho Syna.
Modlitba: Ďakujeme Ti, Bože, že chceš, aby sme sa všade hlásili k Tvojej viere! Nielen v kostole – pri jedinom oltári v okolí, ale všade, kde žijeme, aby sme boli na Tvoje svedectvo. Potom sa stretneme aj pri tom jednom oltári viacerí. Daj, aby sme chápali jednotu, no nie ako vec oltára, ale ako vec svedectva, ktoré je rovnaké všade, kde sme. Amen.
Pieseň: ES 461
Autor: Ivan Bojna


Zvelebovať budem Hospodina v každom čase, ústami Ho budem ustavične chváliť. Žalm 34,2

Ustavične sa radujte. Neprestajne sa modlite. Za všetko vzdávajte vďaky. 1.Tesalonickým 5,16-18


Zjavenie 1,(1.2)3-8 •  Modlíme sa za: Budiná (NoS)