Zamyslenie na deň 2.12.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Zachariáš 2,10-17

10 Beda, beda! Utekajte zo severnej krajiny – znie výrok Hospodinov – lebo ako štyri nebeské vetry som vás rozptýlil – znie výrok Hospodinov. 11 Hej, zachráňte sa na Sion, vy, ktorí bývate pri dcére babylonskej! 12 Lebo takto vraví Hospodin mocností, ktorého sláva ma poslala k národom, čo vás vykorisťovali: Kto sa vás dotýka, dotýka sa zrenice môjho oka. 13 Lebo, hľa, zaženiem sa na nich rukou, takže budú korisťou svojich poddaných, a vy poznáte, že ma poslal Hospodin mocností. 14 Jasaj a teš sa, dcéra Sion, lebo, hľa, prídem a budem bývať uprostred teba – znie výrok Hospodinov. 15 V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinovi; budú mojím ľudom a ja budem bývať uprostred teba; poznáš, že ma k tebe poslal Hospodin mocností. 16 A Hospodin vezme do vlastníctva Júdu ako svoj dedičný podiel na posvätnej pôde a zase si vyvolí Jeruzalem. 17 Nech stíchne každý pred tvárou Hospodinovou, lebo práve sa pohýna zo svojho svätého príbytku.


Aj v biede vnímaj Božie zasľúbenie. Prorok Zachariáš pôsobil v dobe, keď bolo dovolené, aby sa hebrejskí zajatci vrátili na svoje pôvodné územie. Prorocký hlas volá k návratu na Sion – priamo do centra Božej blízkosti. Tomu sa nedá zabrániť a všetko, čo ide proti Nemu, bude skôr, či neskôr odsúdené na zlyhanie. V adventnom čase, kedy počuť hlas na púšti, volajúci k Božej milosti, to majme na zreteli. V dejinách Božieho ľudu bola príchodom Ježiša Krista daná jedinečná možnosť k návratu na „Sion“ priamo do Božej blízkosti. Médsky kráľ Dárius a jeho nástupcovia dali možnosť návratu do zasľúbenej zeme. Kráľ kráľov – Boží Syn, ktorý prichádza ako Spasiteľ sveta, dáva jedinečnú možnosť tebe i mne. V Ňom sa napĺňa proroctvo dnešného prečítaného textu: „V ten deň sa pripoja mnohé národy k Hospodinovi; budú mojím ľudom a ja budem bývať uprostred teba; poznáš, že ma k tebe poslal Hospodin mocností“ (15.v).
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si nás pridal k Tvojmu ľudu. Odpusť, že sa málo vnímame, ako Tvoji a príliš splývame so svetom. Daj nám odvahu priznať sa k Tvojmu kráľovstvu a šíriť ho. Amen.
Pieseň: ES 20
Autor: Viliam Solárik


Pozorne ma počúvaj, môj ľud, národy, dávajte pozor! Veď náuka vychádza odo mňa a svoje právo ustanovím za svetlo národov. Izaiáš 51,4

Tma ustupuje a žiari už pravé svetlo. 1.Jánov 2,8


1.Tesaloničanom 5,(1-3)4-8 :: Modlíme sa za: Veľký Grob – Čataj (Ba)