Zamyslenie na deň 2.12.2019

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Izaiáš 42,1-9

1 Ajhľa, môj služobník, ktorého podopieram, môj vyvolený, ktorého som si obľúbil. Svojho Ducha som položil naňho, opravdivé právo prinesie národom. 2 Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici; 3 trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôt neuhasí, opravdivé právo verne prinášať bude. 4 Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi, pretože na jeho učenie ostrovy čakajú. 5 Takto vraví Hospodin, Boh, ktorý stvoril nebesá a rozvinul ich, ktorý roztiahol zem i s jej porastom, On dáva dýchanie ľudu na nej a ducha tým, čo chodia po nej: 6 Ja, Hospodin, povolal som ťa ku spáse, uchopil som ťa za ruku a stvárnil, určil som ťa ľudu za sprostredkovateľa zmluvy a za svetlo národom, 7 aby si otváral oči slepým a vyvádzal väzňov zo žalára a z väzenia tých, čo sedia v tme. 8 Ja som Hospodin, to je moje meno; svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám. 9 Ajhľa, predošlé veci sa splnili a nové oznamujem. Skôr, ako vyrašia, dám vám o nich počuť.


„Kdož jsou Boží bojovníci…?“ Viete, že ľudia, ktorí slúžia Bohu, sú pre každého z nás užitoční? Skrze nich Boh zachraňuje tento náš poškodený svet. Vedeli by ste vymenovať pár z nich? Súčasných Božích služobníkov? Ak nie, Izaiášove slová nám môžu pomôcť. Tých ľudí poznáte podľa toho, že sa vyvarujú zvyšovaniu hlasu. Lebo vedia, že krik je násilie a Boh násilie nechce. Boh je prajný. Nechce „dolomiť“ nalomený život. Týmto ľuďom záleží na pravde. Ako Jánovi Husovi. Miloval pravdu, hľadal pravdu, hovoril pravdu… Títo ľudia sú vytrvalí, kým neuvidia, že sa vo svete uskutočňuje právo. Takíto ľudia boli a sú poslušní voči Božiemu volaniu, aby hájili spravodlivosť, nechávajú sa viesť Božím Duchom, nechávajú sa Ním formovať a majú podiel na svetlých okamihoch sveta. Boh aj skrze nich chce slepým otvárať oči pre širšiu skutočnosť, než je ta racionálna… Chce väznených oslobodzovať. Chce, aby ľudia poznali Hospodina. Nemôžem sa zbaviť pocitu, že Izaiáš tu predpovedá príchod veľkého Božieho služobníka, Ježiša Krista. On vydal dobrovoľne Svoj život v prospech nás, ľudí. Vystavil Svoj život ľudskému hriechu, aby hriech premohol. Tu spoznávam, aký je Hospodin a čo pre mňa urobil! A pomaly mi dochádza, že nemôžem nevstúpiť do spoločenstva tých, ktorí Mu a svetu slúžia… Ako Ti mám, Bože, dnes slúžiť? Komu mám byť užitočný?
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si sa dal ako obeť za hriešnych ľudí. Ďakujeme, že aj nás povolávaš do podobnej služby. Obeť bolí, ale pridávaš k nej radosť a lásku. Vďaka. Amen.
Pieseň: ES 638
Autor: František Korečko


Neboj sa a nestrachuj! Józue 8,1

V láske nieto strachu, ale dokonalá láska vyháňa strach. 1.Jána 4,18


1.Petra 1,(8-9)10-13 :: Modlíme sa za: Cinobaňa (No)