Zamyslenie na deň 19.9.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

2. Kronická 20,1-26

1 Potom vytiahli Moábci, Ammónci a s nimi niektorí Meúnci do boja proti Jóšáfátovi. 2 Jóšáfátovi prišli oznámiť: Veľký dav spoza mora, z Edómska tiahne proti tebe; je už v Chacecón-Támáre, čiže v Én-Gedí. 3 Jóšáfát sa preľakol, hľadal Hospodina a v celom Judsku vyhlásil pôst. 4 Vtedy sa zhromaždili Júdejci žiadať pomoc od Hospodina. Aj zo všetkých judských miest prišli hľadať Hospodina. 5 Jóšáfát stál v zhromaždení Júdu a Jeruzalema v dome Hospodinovom pred novým nádvorím. 6 Povedal: Hospodine, Bože našich otcov! Ty si Bohom na nebi a vládcom nad všetkými kráľovstvami národov. V ruke máš moc a silu a nikto sa nemôže postaviť proti Tebe. 7 Bože náš, Ty si vyhladil spred svojho izraelského ľudu obyvateľov tejto krajiny a naveky si ju dal potomkom Abraháma, ktorý Ťa miloval. 8 V nej sa i usadili a postavili Ti tam svätyňu pre Tvoje meno. 9 Uvažovali: Ak príde na nás pohroma, meč a súd, mor alebo hlad, a predstúpime pred tento dom a pred Teba, lebo v tomto dome prebýva Tvoje meno, a budeme volať vo svojej úzkosti k Tebe, Ty vyslyšíš a zachrániš. 10 Teraz hľa, Ammónci, Moábci a obyvatelia Seírskeho pohoria, cez ktorých si nedovolil Izraelu prejsť, keď šiel z Egypta, ale im ustúpil a nevyhubil ich, 11 tí sa nám, hľa, odplácajú tým, že nás prišli vyhnať z Tvojho vlastníctva, ktoré si nám pridelil. 12 Bože náš, či ich nebudeš súdiť? Veď nemáme dosť síl proti tomuto veľkému davu, ktorý tiahne proti nám, a sami nevieme, čo máme robiť; len na Teba hľadia naše oči. 13 Všetci Júdejci stáli pred Hospodinom, aj ich deti, ženy a synovia. 14 Vtedy spočinul v zhromaždení Duch Hospodinov na Jachazíélovi, synovi Zecharju, syna Benáju, syna Jeíéla, syna Mattanju, levítu z Ásáfovcov. 15 Povedal: Dávajte pozor, všetci Júdejci a obyvatelia Jeruzalema i kráľ Jóšáfát: Tak vám vraví Hospodin: Nebojte sa a nestrachujte sa pred týmto veľkým davom, lebo to nie je váš boj, ale Boží boj. 16 Zostúpte zajtra proti nim. Práve budú vychádzať cícskym svahom a zastihnete ich na konci údolia pred Jerúélskou púšťou.


Boh – prvá voľba. Na Jóšafáta vytiahlo veľké vojsko. Boží ľud je v ohrození. Jóšafát sa preľakne, začne sa utiekať k Bohu a v celom Judsku vyhlási pôst. Boh sa nad Svojím ľudom zmilúva a ochráni ho. Jóšafát robí správnu vec: Utieka sa k Bohu. Predstavte si však, že by sme sa k Bohu utiekali nielen vtedy, keď je zle! Predstavte si, že by Boh pre nás nebol len poslednou šancou! Predstavte si, že by bol prvou šancou…! Prvou voľbou. Každý deň. Každé ráno. Aj keď je dobre. Aj keď nie sme zatlačení do kúta. Životy mnohých z nás by vyzerali celkom inak. Bolo by okolo nás viac požehnania. Bolo by v nás viac lásky voči druhým. Bolo by v nás viac múdrosti. Aj naše rodiny a spoločenstvá by vyzerali inak. – – Boh za nás zaplatil, je našim dobrým Otcom. Či nie je múdre, čerpať z Jeho milosti, radosti a pokoja každý deň?

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že si milujúcim Otcom! Odpusť, že tomu málo veríme, a potom sa na Teba málokedy obraciame. Prosíme Ťa, daj nám Ducha, ktorý v nás bude volať: Abba – Otče, a zažívať v Tebe pokoj, lásku a radosť, aby z nej mohli čerpať aj ľudia okolo nás! Amen.
Pieseň: ES 259
Autor: Slavomír Slávik


Hospodin koná spravodlivé skutky, dáva právo všetkým utláčaným. Žalm 103,6

Ja som prišiel na svet ako svetlo, aby nik, kto vo Mňa verí, neostal v tme. Ján 12,46


5.Mojžišova 26,1-11 •   Modlíme sa za: Revúca (GeS)

One thought on “Zamyslenie na deň 19.9.2022

  1. Na postoji a počínaní kráľa Jozafata je pozoruhodné (a nasledovania hodné) to, že z predchádzajúcich kapitol Pisma vidno, že Jozafat mal proti nepriateľom k dispozícii (z Júdu a Benjamína) viac ako milión boja schopných mužov. Napriek tomu, on sa nespoliehal na túto svoju silu a nenapadlo ho ani požiadať o pomoc Izraelského kráľa (s ktorým bol „v rodine“). On sa spoliehal a obracal jedine na Hospodina. A On ho nesklamal.

Comments are closed.