Zamyslenie na deň 19.7.2022

Ján 6,35-51

35 Riekol im Ježiš: Ja som chlieb života; kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť, a kto verí vo mňa, nikdy nebude žízniť. 36 Ale povedal som vám: Aj ste ma videli, a neveríte. 37 Všetko, čo mi dáva Otec, príde ku mne, a kto prichádza ku mne, nevyhodím ho; 38 veď nezostúpil som z neba, aby som konal svoju vôľu, ale vôľu Toho, ktorý ma poslal, 39 a vôľa Toho, ktorý ma poslal, je, aby som nič nestratil z toho, čo mi dal, ale aby som všetko vzkriesil v posledný deň. 40 Lebo to je vôľa môjho Otca, aby každý, kto vidí Syna a verí v Neho, mal večný život, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 41 I reptali Židia proti Nemu, že povedal: Ja som chlieb, ktorý zostúpil z neba. 42 A hovorili: Nie je to Ježiš, syn Jozefov, ktorého otca a matku poznáme? Ako teraz hovorí: Zostúpil som z neba? 43 Ježiš im odpovedal: Nereptajte medzi sebou. 44 Nikto nemôže prísť ku mne, ak ho nepritiahne Otec, ktorý ma poslal, a ja ho vzkriesim v posledný deň. 45 V prorokoch je napísané: Všetci budú vyučení Bohom; každý, kto počul Otca a učí sa, prichádza ku mne. 46 Niežeby niekto bol videl Otca, jedine Ten, kto je od Boha, videl Otca. 47 Veru, veru, hovorím vám: Kto verí vo mňa, má večný život. 48 Ja som chlieb života. 49 Vaši otcovia jedli mannu na púšti a umreli. 50 To je ten chlieb, ktorý zostupuje z neba, aby ten, čo bude jesť z neho, neumrel. 51 Ja som ten živý chlieb, ktorý zostúpil z neba; ak niekto je z toho chleba, bude žiť naveky; a chlieb, ktorý ja dám, je moje telo, ktoré vydám za život sveta.


„Kto verí vo Mňa, má večný život.“ Pán Ježiš nás uisťuje o ďalšej zásadnej istote: Božím zámerom je, aby sme mali večný život – Boh nás stvoril pre život s Ním. Veľa ľudí to chápe ako život, ktorý sa začne až po telesnej smrti. Áno, aj to stále platí, že žijeme v nádeji na vzkriesenie. Večný život však nie je o dĺžke (našom večnom bytí), ale o kvalite – je to ŽIVOT, ktorý stvoril BOH – OTEC. Jeho zámerom bol dokonalý život v Božej láske a v dokonalom vzťahu s Ním. Pán Ježiš prišiel, aby sa to stalo realitou. Jeho príchodom, smrťou a vzkriesením sa to stáva možným aj v našom živote. To, že žijem večný život, je viditeľné aj v prítomnosti, a to tak, že Božiu lásku a pokoj prenášam do vzťahov, v rámci ktorých fungujem. Najlepšie to vyjadrím veršami z listu Jána: Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás On dušu; aj my máme duše klásť za bratov“ (1J 3,16). „Kto nemiluje, nepoznal Boha, pretože Boh je láska“ (1J 4,8). „Keď niekto hovorí: Milujem Boha, a nenávidí brata, je klamár, lebo kto nemiluje brata, ktorého videl, ako môže milovať Boha, ktorého nevidel?“ (1J 5,20). To je ten viditeľný večný život, ktorý prináša nádej do našich rodín, zamestnaní, Cirkvi, štátu…

Modlitba: Ježišu, ďakujem Ti, že dávaš večný život! Odpusť, že sa viac sústreďujem na ten časný. Posilňuj moju vieru Svojím Duchom Svätým, aby si na prvom mieste v mojom živote bol Ty. Amen.
Pieseň: ES 552
Autor: Ján Vecan


Hospodinov anjel táborí okolo bohabojných a vyslobodí ich. Žalm 34,8

Zrazu zastal pri ňom Pánov anjel a v cele zažiarilo svetlo. Anjel udrel Petra do boku, zobudil ho a povedal: „Rýchlo vstaň!“ Reťaze mu spadli z rúk. Skutky apoštolov 12,7


Ezechiel 2,3-8a •   Modlíme sa za: Necpaly (TuS)