Zamyslenie na deň 19.7.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 21,15-26

15 Po týchto dňoch sme sa pripravili a odišli do Jeruzalema. 16 Šli s nami aj niektorí učeníci z Cézarey a zaviedli nás k istému Mnázonovi z Cypru, starému učeníkovi, aby sme boli jeho hosťami. 17 Keď sme prišli do Jeruzalema, bratia nás radi prijali. 18 Na druhý deň išiel Pavel s nami k Jakubovi, kde sa zišli všetci starší, 19 pozdravil ich a vyrozprával dopodrobna všetko, čo jeho službou vykonal Boh medzi pohanmi. 20 Keď to počuli, velebili Boha hovoriac: Vidíš, brat náš, koľko desaťtisíc Židov uverilo, a všetci horlia za zákon; 21 ale o tebe majú správu, že učíš odpadúvať od Mojžiša všetkých Židov medzi pohanmi hovoriac im, aby si deti nedali obrezať a nezachovávali staré obyčaje. 22 Čo teda? Isteže musí sa zísť zhromaždenie, lebo sa dopočujú, že si prišiel. 23 Urob teda, čo ti radíme: máme tu štyroch mužov, ktorí zložili sľub; 24 vezmi ich, daj sa s nimi očistiť, zaplať za nich výkupné, aby si dali oholiť hlavu, a tak potom všetci poznajú, že niet pravdy na tom, čo vravia o tebe, ale že aj ty žiješ, zachovávajúc zákon. 25 A o pohanoch, ktorí uverili, tak sme usúdili, aj písomne oznámili, že im netreba všetko toto zachovávať, ale majú sa chrániť mäsa modlám obetovaného, krvi, mäsa zo zadusených zvierat a smilstva. 26 Nato Pavel vzal tých mužov a na druhý deň dal sa s nimi očistiť, vošiel do chrámu, oznámil, kedy vypršia dni očisťovania, dokiaľ za každého z nich bude prinesená obeť.


… ale o tebe majú správu, že učíš odpadúvať od Mojžiša. Pavol po príchode do Jeruzalema veriacim horlivo rozprával o svojej službe medzi pohanmi. Všetci velebili a oslavovali Boha. Medzi prítomnými však boli i židia, ktorí miešali kresťanstvo so židovstvom. Nechápali, že pre kresťanov je životom, vzorom Pán Ježiš, nie zákon! Rada starších „radí“ Pavlovi, aby si zmieril židov, dal sa verejne v chráme očistiť a priniesol židovskú obeť. Pavel súhlasil, hoci poznal Slovo Božie a vedel, že obeť Kristova je dostačujúca a nič k nej nemožno pridať. No, čo ak nepoznáme Bibliu?! Ako sa zorientujeme vo svete bludov a zvodov?! „Kto verí v Syna, má večný život, kto však neposlúcha Syna, neuvidí život, ale hnev Boží zostáva na ňom“ (J 3,36). Dnes je vo svete veľa falošných učiteľov a veľa smrteľných právd. Bez poznania Biblie a vedenia Duchom Svätým zahynieme. Mnoho evanjelikov nečíta Bibliu. Sú to biblickí analfabeti. Aj ja som taká bola. No prišiel ku mne Pán Ježiš a z milosti Božej som smela vojsť do Božích siení a kochať sa Jeho slovom a Bohom. „Ustanovenia Tvoje sú mi piesňami v príbytku môjho putovania“ (Ž 119,54). Boh túži mať aj Teba vo Svojich sieňach, ale bez poslušnosti Jemu a Jeho slovu to nejde. – – Sláva Ti, Pane, že si urobil všetko preto, aby sme mohli žiť na veky s Tebou! A čo my? Prijmeme dar večnosti?
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že Ty si tým najdôležitejším. Ďakujeme, že vchádzaš do našich životov, aby si nás oslobodzoval od pýchy, od skutkov Zákona, od nášho zla. Aby si oživoval a oslobodzoval Tvoju lásku v nás, nech vykonáme veľa dobrého. Amen.
Pieseň: ES 253
Autor: Dana Zubčáková


Blahoslavený, komu je priestupok odpustený a hriech prikrytý. Žalm 32,1

V Ježišovi Kristovi máme vykúpenie a odpustenie hriechov. Kolosanom 1,14


Ján 6,47-56 :: Modlíme sa za: Nové Sady (Dn)