Zamyslenie na deň 19.6.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Lukáš 16,19-31

19 Bol bohatý človek, obliekal sa do šarlátu a jemného ľanu a hodoval každý deň skvostne. 20 A bol akýsi chudobný muž, menom Lazár, ktorý ležiaval pred jeho bránou vredovitý 21 a žiadal si nasýtiť sa odpadkami z boháčovho stola, ale nikto mu ich nedal, len čo psy prichádzali a lízali mu vredy. 22 Ten chudák umrel a anjeli ho zaniesli do lona Abrahámovho. Umrel aj boháč a pochovali ho. 23 Potom v mukách podsvetia pozdvihol oči a zďaleka uzrel Abraháma a v jeho lone Lazára; 24 zvolal: Otec Abrahám, zmiluj sa nado mnou a pošli Lazára, aby si koniec prsta omočil vo vode a ovlažil mi jazyk, lebo sa veľmi trápim v tomto plameni. 25 Ale Abrahám mu odpovedal: Synu, rozpomeň sa, že si ty svoje dobré veci vzal zaživa a podobne Lazár zlé; teraz tento sa tu teší a ty sa trápiš. 26 Okrem toho, medzi nami a vami je veľká priepasť, aby tí, čo odtiaľto chcú prejsť k vám, nemohli, ani odtiaľ nedostali sa k nám. 27 Nato povedal (boháč): Prosím ťa teda, otče, pošli ho do domu môjho otca; 28 mám totiž päť bratov; nech im svedčí (o tých veciach), aby neprišli aj oni na toto miesto múk. 29 Abrahám mu povedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. 30 On však odvetil: Nie, otec Abrahám, ale keby niekto z mŕtvych išiel k nim, kajali by sa. 31 Odpovedal mu: Keď Mojžiša a prorokov neposlúchajú, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto z mŕtvych vstal.


Nebezpečenstvo bohatstva. Boháč z podobenstva je zaslepený užívaním svojho bohatstva. Žije len pre seba a svoje egoistické ciele. Nepočíta s tým, že po smrti si do večnosti neodnesie nič z tohto sveta. Až v pekle sa mu otvoria oči. A boháč sa díva späť na svoj zbabraný život – na život, ktorý prežil v sebaklame. Toto poznanie mu spôsobilo obrovské muky. Chcel by ich zmierniť, ale nedostáva sa mu úľavy. Je neskoro. – – Pre každého z nás raz nastane hodina pravdy. Vtedy, keď prekročíme hranicu časnosti. Vo večnosti sa ukáže, pre aké hodnoty sme žili, aké bolo naše smerovanie, čo bolo cieľom a zmyslom nášho života. Ďakujeme Pánu Ježišovi za Jeho slovo, za vzácne Evanjelium, ktoré nás oslobodzuje od akejkoľvek závislosti i sebaklamu. Otvára nám srdce pre blížnych a motivuje nás k službe žiť pre Neho, a potom s Ním prebývať na veky.

Modlitba: Ďakujeme Ti, náš nebeský Otče, že si nás v Ježišovi Kristovi požehnal všetkým nebeským požehnaním! V Ňom si nám otvoril oči i srdcia s túžbou žiť pre Lazárov našich čias, ktorí potrebujú našu pomoc, lásku, opateru, dobré slovo, súcit a porozumenie.
Pieseň: ES 547
Autor: Jozef Juházy


Jeden rozhadzuje a ešte mu pribúda, kým druhý šetrí viac ako treba a zakúša núdzu. Príslovia 11,24

Pavol povedal: Všetko som vám ukázal, že treba pracovať, ujímať sa slabých a pamätať na slová Pána Ježiša. Veď On povedal: „Blaženejšie je dávať, ako prijímať.“ Skutky apoštolov 20,35


1.Jána 4,(13-16a)16b-21 • Jeremiáš 23,16-29 • Žalm 76 •  Modlíme sa za: Rómska misia