Zamyslenie na deň 19.6.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 10,24-48

24 Na druhý deň prišli do Cezarey. Kornelius ich už čakal a zvolal si príbuzných a dôverných priateľov. 25 Ako Peter vchádzal dnu, vyšiel mu Kornelius naproti, a padnúc mu k nohám, vzýval ho. 26 Ale Peter ho zodvihol hovoriac mu: Vstaň! Veď aj ja som len človek. 27 Medzi rozhovorom vošiel dnu a našiel tam mnohých zhromaždených. 28 I povedal im: Vy viete, že Židovi nie je dovolené pripojiť sa alebo pristúpiť k pohanovi. Ale mne Boh ukázal, aby som nikoho nemal za poškvrneného alebo nečistého. 29 Preto prišiel som bez odporu, keď ste ma povolali. A teraz sa spytujem: Načo ste ma volali? 30 A Kornelius odpovedal: Pred štyrmi dňami postil som sa až po túto hodinu a o tretej hodine popoludní modlil som sa vo svojom dome. A tu naraz stál predo mnou muž v lesklom rúchu 31 hovoriac mi: Kornelius, Boh vyslyšal tvoju modlitbu a rozpomenul sa na tvoje almužny; 32 pošli teda do Joppy a povolaj si Šimona, prímenom Petra, ktorý býva v dome garbiara Šimona pri mori. A on príde a bude hovoriť s tebou. 33 Hneď som teda poslal po teba, a ty si dobre urobil, že si prišiel. Hľa, tu stojíme teraz všetci pred Bohom, aby sme počuli všetko, čo ti prikázal Pán. 34 Nato Peter otvoril ústa a hovoril: Naozaj, teraz poznávam, že Boh nikoho neuprednostňuje, 35 ale že Mu je príjemný, kto v ktoromkoľvek národe sa Ho bojí a koná spravodlivo. 36 To slovo, ktoré poslal synom izraelským, keď dal zvestovať pokoj skrze Ježiša Krista – a On je Pánom všetkých – 37 veď vy viete, čo sa dialo po celom Judsku, počnúc od Galiley, po krste, ktorý hlásal Ján; 38 ako Boh Duchom Svätým a mocou pomazal Ježiša Nazaretského, ktorý chodil, dobre činil a uzdravoval všetkých diablom posadnutých, pretože Boh bol s Ním. 39 A my sme svedkami všetkého, čo činil v Judsku a v Jeruzaleme, ako Ho aj zamordovali, povesiac Ho na drevo. 40 Toho Boh vzkriesil v tretí deň a dal Mu zjavovať sa 41 nie všetkému ľudu, ale svedkom, Bohom vopred vyvoleným, nám, ktorí sme s Ním jedli a pili po Jeho zmŕtvychvstaní. 42 A sám prikázal zvestovať ľudu a svedčiť, že On je ten Bohom ustanovený sudca živých a mŕtvych. 43 O Ňom svedčia všetci proroci, že pre Jeho meno dosiahne odpustenie hriechov každý, kto verí v Neho. 44 Ešte Peter hovoril tieto slová, keď Duch Svätý zostúpil na všetkých, ktorí počúvali jeho reč. 45 A spomedzi Židov veriaci, ktorí prišli s Petrom, užasli, že aj na pohanov vylial (Boh) dar Ducha Svätého; 46 lebo ich počuli hovoriť jazykmi a velebiť Boha. Vtedy povedal Peter: 47 Či môže niekto zabrániť pokrstiť vodou tých, čo prijali Ducha Svätého ako aj my? 48 Preto rozkázal, aby boli pokrstení v mene Ježiša Krista. I prosili ho, aby pobudol niekoľko dní medzi nimi.


Pán Boh tvorí mocou Ducha Svätého spoločenstvo svojej cirkvi. Božia iniciatíva, aby bol Kornélius prijatý do spoločenstva cirkvi, je svedectvom pre Petra a cirkev, že prišiel čas, aby sa spoločenstvo Božieho ľudu rozšírilo aj o pohanov. Človek musí prijať, že Pán Boh je ten, kto rozhoduje. Peter bol tvrdo presvedčený a stál si za tým, že iba príslušníci Izraela sú vyvolení a keby aj prišlo k prijatiu pohanov, všetci sa musia pridŕžať toho, čo je dané skrze Mojžiša. Pán Boh však dáva jasne najavo, že On má skrze Pána Ježiša spasiteľný plán záchrany aj pre pohanov a cirkev je povolaná plniť Jeho vôľu. Pochopiť a prijať poznanie, čo je vôľa Božia, nie je vždy jednoduché. Zjavené to býva v modlitbe. Vtedy Boh otvára myseľ a srdce človeka, aby počul Boží hlas a porozumel Božej vôli. Výsledok, ktorým je poslušnosť voči Pánu Bohu a poznanie Jeho svätej vôle, je krásny. Peter zvestuje evanjelium, radostné posolstvo o Pánovi Ježišovi Kristovi, Spasiteľovi, Božom Synovi. Pán Boh mocou Svätého Ducha tvorí spoločenstvo veriacich židov a veriacich pohanov, spoločenstvo Svojej cirkvi. Nie je tu už ani Žid, ani Grék, ani Riman, ale všetci sme svätí Boží, kresťania, patriaci Kristovi, iným slovom, spasení, zachránení z tohto sveta, ktorý hynie v chorobe a smrti.
Modlitba: Odpusť, Bože, že sa príliš držíme svojich predstáv a tradícií, namiesto toho, aby sme oslobodzovali seba a iných pre Evanjelium- službu lásky. Daj nám myseľ Kristovu, nech konáme, ako Ty chceš. Amen.
Pieseň: ES 265
Autor: Vladimír Valent


Beda tým, čo plánujú zlo, lebo majú moc. Micheáš 2,1

Ježiš hovorí: „Viete, že vládcovia panujú nad národmi a mocnári ich utláčajú. Medzi vami to tak nebude! Ale kto by sa chcel stať medzi vami veľký, bude váš sluha.“ Matúš 20,25-26


Jonáš 2,1-11 :: Modlíme sa za: Málinec (No)