Zamyslenie na deň 19.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 2,1-13

1 Keď prišiel deň Letníc, boli spolu na jednom mieste. 2 Tu zrazu povstal zvuk z neba, ako keď sa prudký vietor valí, a naplnil celý dom, v ktorom sedeli. 3 I ukázali sa im rozdelené jazyky akoby z ohňa, usadili sa na každého z nich 4 a Duch Svätý naplnil všetkých, takže začali hovoriť inými jazykmi, ako im Duch dával hovoriť. 5 A boli vtedy v Jeruzaleme Židia, zbožní mužovia zo všetkých národov pod nebom. 6 A keď povstal ten zvuk, zbehlo sa mnoho ľudí a žasli, že počuli apoštolov hovoriť každý vo svojej reči. 7 I užasli všetci a divili sa hovoriac medzi sebou: Či, hľa, všetci títo, ktorí hovoria, nie sú Galilejci? 8 Ako ich teda počujeme (hovoriť) každý vo svojej reči, v ktorej sme sa narodili. 9 Partovia, Médovia, Elamiti a obyvatelia Mezopotámie, Judska, Kappadokie, Pontu, Ázie, 10 Frýgie, Pamfylie, Egypta a krajov Líbye pri Kyréne, prechodne bývajúci Rimania, 11 Židia a prozelyti, Kréťania a Arabi, počujeme ich vo svojich rečiach hovoriť veľké veci Božie? 12 A všetci žasli a bezradne sa spytovali medzi sebou: Čo to má znamenať? 13 Ale iní sa posmievali hovoriac: Opili sa mladým vínom!


Neopustím vás ako siroty. Už v Starom zákone Boh zosielal Ducha Svätého na jednotlivcov (prorokov, kráľov – Saul, Dávid… ), a tí konali službu, do ktorej ich postavil. Po vstúpení Pána Ježiša do neba nastáva vzácny okamih, o ktorom Ježiš veľakrát hovoril Svojim učeníkom (J 14,16-18): Budem prosiť Otca, a dá vám iného Radcu, aby bol s vami…Vy ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Neopustím vás ako siroty, prídem k vám.“ Duch Svätý bol zoslaný na túto Zem a aj dnes vstupuje do sŕdc tých, čo v Krista uverili. Do sŕdc tých, ktorí Krista v pokání pozvú a pustia do svojho srdca (J 1,12). Každý, kto prijíma vo viere Krista, prijíma aj Ducha Svätého. To nie je možné oddeliť, či rozdeliť. Duch Svätý (tak ako na Letnice) aj dnes dáva Svojim deťom dary na to, aby nimi slúžili a oslavovali Boha. Je smutné, ak dary rozdeľujú kresťanov, akoby to bola ľudská zásluha. – – Ľudia okolo nás môžu vidieť zázraky, ktoré Boh koná v našom zmenenom živote. A možno sa budú pýtať, či čudovať: ako to, že tento odmieta hriech? – – A čo svet? Duch Svätý je vo svete, ale svet Ho nemôže prijať, pretože Ho nevidí ani nezná (J 14,17). Poslaním Ducha Svätého je obviniť, či poučiť svet o hriechu (J 16,8). A to nie preto, aby odsúdil človeka, ale aby ho priviedol k pokániu a záchrane.
Modlitba:Ďakujeme, Bože, za Tvojho Ducha, ktorý chce prebývať v nás, dávať dary na spoločný úžitok a pestovať Svoje ovocie! Odpusť, že hľadáme výhovorky, aby sme sa Mu nemuseli podriadiť! Obdaruj nás pokornou vierou! Amen.
Pieseň: ES 175
Autor: Milan Bruncko


Spievajte Hospodinovi novú pieseň, lebo vykonal veci zázračné. Žalm 98,1

Vďačne spievajte vo svojich srdciach Bohu. Kolosanom 3,16


Izaiáš 32,11-18 :: Modlíme sa za: Krupina (Ho)