Zamyslenie na deň 19.4.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kolosanom 3,18-4,1

18 Ženy, poddané buďte mužom, ako sa sluší v Pánovi. 19 Mužovia, milujte si ženy a nebuďte príkri k nim. 20 Deti, poslúchajte rodičov vo všetkom, lebo to je milé Pánovi. 21 Otcovia, nedráždite svoje deti, aby neklesli na mysli. 22 Otroci, vo všetkom poslúchajte telesných pánov a neslúžte len naoko ako tí, čo sa ľuďom chcú páčiť, ale v úprimnosti srdca a v bázni pred Pánom. 23 Čokoľvek robíte, robte z tej duše ako Pánovi, a nie ako ľuďom, 24 vediac, že od Pána dostanete za odmenu dedičstvo, veď Pánovi Kristovi slúžite. 25 Kto však pácha neprávosť, prijme odplatu neprávosti, lebo nieto uprednostňovania osôb.

4:1 Páni, dávajte otrokom, čo je spravodlivé, i rovnocennosť, vediac, že aj vy máte Pána v nebi.


Tajomstvo kresťanskej domácnosti. Apoštol Pavel dobre poznal toto tajomstvo: cirkevné zbory budú duchovne silné do takej miery, do akej budú duchovne silné rodiny. Pavel prikazuje: „Mužovia, milujte si ženy… “ Ako ich majú milovať? Tak, ako Kristus miloval Svoju cirkev, keď sa za ňu obetoval (Ef 5,25). Keď sme tento verš študovali s mladými mužmi, vznikla otázka: „Vedel by som zomrieť za svojho životného partnera?“ Priznávam, boli sme touto otázkou zaskočení. M. Mason to vyjadril takto: „Manželská láska je ako smrť, chce nás celých.“ Pavel píše, že práve toto tajomstvo manželstva je veľké. Ak muž miluje svoju manželku láskou Pána Ježiša, vznikajú v manželstve i v rodine vzťahy praktickej lásky. Prejavuje sa to pri výchove detí, ale aj pri ostatných členoch domácnosti. Tajomstvo kresťanskej domácnosti vystihuje pieseň Filipa Spittu: „Ó, šťastný je to dom, kde ťa prijali, Priateľu duší, Pane Ježišu.“
Modlitba: Ďakujeme, Pane Ježišu, že si sa obetoval za nás! Pomôž nám prejavovať Tvoju lásku v manželstvách, rodinách, cirkevných zboroch i v našom národe! Amen.
Pieseň: ES 561
Autor: Jozef Kováč


Hospodin upevňuje kroky človeka, v jeho ceste má záľubu. Ak spadne, nezostane ležať, lebo mu Hospodin podoprie ruku. Žalm 37,23-24

Toto všetko však víťazne prekonávame skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Rimanom 8,37


Ján 10,1-10 :: Modlíme sa za: Ivančiná (Tu)