Zamyslenie na deň 19.11.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1. Tesaloničanom 4,1-12

1 Napokon však prosíme vás, bratia, a napomíname v Pánovi Ježišovi, aby ste sa vždy viac rozhojňovali v tom, čo ste od nás prijali, totiž, ako máte žiť – ako už aj žijete – a páčiť sa Bohu. 2 Veď viete, aké príkazy sme vám dali v mene Pána Ježiša. 3 Lebo to je vôľa Božia: vaše posvätenie. Zdržiavajte sa smilstva, 4 a nech si každý z vás vie získať manželku s posvätnosťou a úctivosťou, 5 nie s vášnivou žiadostivosťou ako pohania, ktorí nepoznajú Boha. 6 Nech sa nikto vo svojom počínaní nedopúšťa prehmatov a neklame brata, pretože pomstiteľom všetkého toho je Pán, ako sme vám to už skôr povedali a osvedčili. 7 Lebo Boh nás nepovolal k nečistote, ale v posvätení. 8 Kto teda týmto pohŕda, nie človekom pohŕda, ale Bohom, ktorý vám aj dáva svojho Ducha Svätého. 9 O bratskej láske vám písať netreba, veď vy ste sa od Boha naučili milovať vospolok. 10 Veď to aj robíte všetkým bratom v celej Macedónii. Ale vás napomíname, bratia, aby ste sa v tom ešte viac rozhojňovali 11 a všemožne sa snažili nažívať v pokoji, každý konať svoje a pracovať vlastnými rukami, ako sme vám prikázali, 12 aby ste počestne žili pred tými, čo sú mimo, a aby ste nepotrebovali nikoho.


Život, ktorý sa páči. S manželkou sme raz uvažovali, podľa čoho spoznáme, že naši dospievajúci synovia riešia nejaký vážny partnerský vzťah. Prišli sme na to, že to určite zistíme aj bez toho, aby nám o tom povedali. Budú totiž robiť všetko preto, aby sa páčili. To je totiž vidieť. Ak je človek zaľúbený, chce sa páčiť a dokáže na to vynaložiť mnoho úsilia. – – Život, ktorý sa páči Pánu Bohu, si vyžaduje veľa úsilia a odhodlania. Nejde to ľahko a niekedy nás k tomu treba povzbudiť alebo napomenúť. Poznáš Božiu milosť vo svojom živote? Uvedomuješ si, aká drahá bola Kristova obeť za tvoj život? Ak áno, vynalož všetko svoje úsilie na to, aby si sa páčil/a Bohu! Netreba na to nijaké špeciálne teologické vzdelanie ani poznanie. Stačí sila Ducha Svätého, ktorú máme od Boha a tvoje poslušné srdce, ktoré povie: „Idem do toho!“. Ži posvätený život v čistote, bez smilstva, vo fyzickej, ale aj v duchovnej oblasti! Nedopúšťaj sa prehmatov, neklam ľudí a neživ v sebe pomstu a horkosť! Cvič sa v láske vo vzťahoch s rodičmi, deťmi, súrodencami a priateľmi! Pracuj a ži čestným životom! Toto je totiž život, ktorý oslávi Boha a je na svedectvo ľuďom. Prosím vás a napomínam: žime životom, ktorý sa páči Bohu!
Modlitba: Ďakujeme, Bože, že si nás stvoril pre lásku s Tebou. Odpusť, že milujeme mnoho iných vecí a ľudí, ktorým sa chceme páčiť. Rozlievaj nám v srdciach lásku skrze Ducha Svätého. Daj nám túžbu páčiť sa v prvom rade Tebe. Amen.
Pieseň: ES 537
Autor: Vladimír Maťaš


Náš Boh je Boh záchrany, Hospodin, Pán, má východisko zo smrti. Žalm 68,21

Veď ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh skrze Ježiša privedie spolu s ním aj tých, čo zosnuli. 1.Tesaloničanom 4,14


Hebrejom 13,17-21 :: Modlíme sa za: Trnava (Ba)