Zamyslenie na deň 19.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 8,13-22

13 Šesťsto prvého roku Nóachovho života, prvého dňa prvého mesiaca vyschli vody na zemi. Vtedy Nóach odstránil z korábu pokrov, a hľa, povrch zeme už obschol. 14 Dvadsiateho siedmeho dňa druhého mesiaca bola zem úplne suchá. 15 Tu riekol Boh Nóachovi: 16 Vyjdi z korábu a s tebou tvoja žena, tvoji synovia i ženy tvojich synov. 17 Vyveď všetky živočíchy, ktoré sú z každého tvora s tebou, a to vtáctvo, dobytok i všetky plazy, čo sa plazia po zemi, nech sa hýbu na zemi, nech sa plodia a množia na zemi. 18 Nato vyšiel Nóach a s ním jeho synovia, jeho žena a ženy jeho synov. 19 Všetky živočíchy, plazy, vtáctvo a všetko, čo sa hýbalo na zemi, vyšlo z korábu po čeľadiach. 20 Vtedy Nóach postavil oltár Hospodinovi a vzal zo všetkých čistých zvierat, zo všetkých čistých vtákov a obetoval spaľované obete na oltári. 21 Keď Hospodin zacítil príjemnú vôňu, riekol si: Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti, a nebudem už biť všetko živé, ako som to urobil. 22 Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú.


Božia starostlivosť. Dar času sme dostali od nášho Tvorcu a Pána života. Keď čítame dnešný biblický text, počujeme v ňom o Božej moci a o Jeho daroch na konci potopy. Kým Boží žiaľ nad hriešnym ľudstvom svedčí o vážnej situácii Božieho súdu, v dnešnom texte je naznačený začiatok nového života: „…vyschli vody na zemi… povrch zeme už obschol“, „Boh riekol Nóachovi: Vyjdi z korábu a s tebou tvoja žena, tvoji synovia i ženy tvojich synov… nech sa (živočíchy) hýbu na zemi, nech sa plodia….“ Keď Nóach priniesol Hospodinovi obete na oltári, je to označené slovami: „Hospodin zacítil príjemnú vôňu“ a povedal: „Nebudem už pre človeka preklínať zem, lebo jeho zmýšľanie je zlé od mladosti a nebudem už biť všetko živé, ako som to urobil.“ To znamená, že Svojmu stvorenstvu dáva nový začiatok a poriadok: „Dokiaľ však zem trvať bude, sejba ani žatva, chlad ani horúčosť, leto ani zima, deň ani noc nikdy neprestanú“ (1M 8,22). Toto slovo svedčí, že Hospodin je nad svetom, prírodou, nad pretrvávajúcim hriechom človeka a jeho hriešnym konaním. Neprehliadnime tento post Božej moci – v Ježišovi Kristovi. Aj pre nás je ON potvrdením Božieho nového poriadku, Božej starostlivosti, ale aj Božej milosti, lásky a milosrdenstva. A to je pre všetkých nás dôležitý odkaz.

Modlitba: Bože, ďakujem za Tvoju lásku, moc a múdrosť, ktoré sú nekonečné. Ďakujem, že nimi spravuješ svet, aj keď nám pritom dávaš kus slobody. Odpusť, že tú slobodu zneužívame a privolávame na seba Tvoj súd. Naplň nás Kristovým Duchom a riaď Ním svet.
Pieseň: ES 565
Autor: Dušan Kováčik


Veď Boh dovidí až do končín zeme, pozoruje všetko pod nebom. Jób 28,24

Takisto nie je vôľa vášho Otca v nebesiach, aby zahynul čo len jeden z týchto maličkých. Matúš 18,14


Skutky apoštolov 15,22-31 :: Modlíme sa za: Dolná Strehová (NoS)