Zamyslenie na deň 18.8.2022

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Kronická 14,1-17

1 Týrsky kráľ Chírám poslal Dávidovi poslov, cédrové drevo, murárov a tesárov, aby mu postavili dom. 2 Tu spoznal Dávid, že Hospodin ho potvrdil ako kráľa nad Izraelom a že kvôli jeho ľudu Izraelu vyvýšil jeho kráľovstvo. 3 V Jeruzaleme si Dávid pribral ďalšie ženy a splodil ďalších synov a dcéry. 4 Toto sú mená tých, ktorí sa mu narodili v Jeruzaleme: Šammúa, Šóbáb, Nátán, Šalamún, 5 Jibchár, Elíšúa, Elpelet, 6 Nógáh, Nefeg, Jáfia, 7 Elíšámá, Beeljáda a Elífelet. 8 Keď sa Filištínci dopočuli, že Dávid bol pomazaný za kráľa nad celým Izraelom, pobrali sa všetci hľadať ho. Keď to Dávid počul, vytiahol proti nim. 9 Keď Filištínci prišli plieniť do údolia Refáím, 10 Dávid sa spýtal Boha: Mám vytiahnuť proti Filištíncom? Vydáš mi ich do rúk? Hospodin mu povedal: Vytiahni a dám ti ich do rúk. 11 Tak tiahli do Baal-Perácímu, kde ich Dávid porazil. Tu povedal Dávid: Prostredníctvom mňa Boh pretrhol mojich nepriateľov ako prietrž vôd. Preto nazvali to miesto Baal-Perácím. 12 Zanechali tam i svoje božstvá. Dávid rozkázal spáliť ich v ohni. 13 Keď Filištínci opätovne plienili v údolí, 14 Dávid sa znova spytoval Boha; Boh mu riekol: Netiahni za nimi, ale obíď ich a napadni od balzamovníkov. 15 Len čo začuješ vo vrcholcoch balzamovníkov šelest chôdze, vyjdi do boja, lebo Hospodin vyšiel pred tebou poraziť tábor Filištíncov. 16 Dávid vykonal, ako mu Boh prikázal, a porazil tábor Filištíncov od Gibeónu až po Gezer. 17 Povesť o Dávidovi prenikla do všetkých krajín a Hospodin zoslal bázeň pred ním na všetky národy.


Boh môže zvíťaziť aj v Tvojom živote. Dnes pokračujeme v príbehu o Dávidovi, pre ktorého bol Boh tým najdôležitejším. Aby pochopil, že jeho ustanovenie za kráľa je naozaj Božím rozhodnutím, muselo to byť nejakým spôsobom potvrdené. Dávid svoje poslanie vykonával naozaj verne a zodpovedne. Keď stál zoči-voči náročnej skúške, keď on a celý izraelský národ čelili útoku zo strany Filištíncov, nekonal na vlastnú päsť. Prichádza pred Boha, ako svojho Vodcu a radí sa s Ním (v. 10). Boh vysoko odmeňuje jeho poslušnosť a pokoru. – – Keď sa ocitneš v zložitej situácii, z ktorej nepoznáš východisko a nevieš, čo máš robiť, dopytuj sa na Božiu vôľu. Pros Ho, aby Ti ukázal správnu cestu! Daj sa viesť Jeho Duchom a nasleduj Ho! Nech je to už čokoľvek, vedz, že v tom nie si sám! Tak ako Boh porazil Dávidových nepriateľov, tak vo Svojom Synovi, Ježišovi Kristovi, zvíťazil nad tými najväčšími nepriateľmi, ktorými sú hriech, smrť a diabol. V Kristovi sa ti ponúka omnoho viac, ako iba víťazstvo nad ľudskými nepriateľmi. Je to konečné víťazstvo a sloboda od každého strachu. – – A napokon, „Hospodin zoslal bázeň na všetky národy“ (v. 17). Všetci jasne pochopili, že Víťazom je Boh. Uznaj aj ty Božiu vládu a moc v Kristovi nad svojím životom! Nie nám, ale Jemu patrí česť a sláva!

Modlitba: Bože, ďakujeme Ti, že na nás zosielaš bázeň! Odpusť, že sa niekedy viac bojíme iných vecí. Stále viac sa nám dávaj spoznávať ako spravodlivý! Posilňuj nás vo viere! Amen.
Pieseň: ES 447
Autor: Ivan Lukáč


Veď Hospodin miluje právo. Žalm 37,28

Odovzdajte teda cisárovi, čo je cisárovo, a Bohu, čo je Božie! Lukáš 20, 25


1.Timotejovi 4,6-16 •  Modlíme sa za: Podlužany (PoS)