Zamyslenie na deň 18.5.2021

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

Skutky apoštolov 1,15-26

15 V tie dni povstal Peter v kruhu bratov – bol tam zástup ľudí, asi stodvadsať duší – a prehovoril: 16 Mužovia, bratia, muselo sa naplniť Písmo, ako predpokladal Duch Svätý ústami Dávidovými o Judášovi, ktorý sa stal vodcom tých, čo zlapali Ježiša. 17 Lebo patril do nášho počtu a mal podiel na tejto službe. 18 Ten si teda kúpil pole za mzdu neprávosti a zrútil sa dolu hlavou, rozpukol sa, takže mu vypadli všetky vnútornosti. 19 I dozvedeli sa o tom všetci obyvatelia jeruzalemskí, a preto pomenovali to pole vo svojej reči Akeldamach, to jest Pole krvi. 20 Lebo je napísané v knihe Žalmov: Nech mu spustne príbytok, nech nieto, kto by v ňom býval! a: Jeho úrad nech prevezme iný! 21 Preto je potrebné, aby z mužov, ktorí boli s nami za celý čas, kým Pán Ježiš chodil medzi nami, 22 počnúc od Jánovho krstu až do dňa, keď vzatý bol spomedzi nás do neba, stal sa niektorý spolu s nami svedkom Jeho vzkriesenia. 23 Postavili teda dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš a mal prímenie Spravodlivý, a Mateja. 24 Potom sa modlili takto: Pane, ktorý poznáš srdcia všetkých, Ty nám ukáž, ktorého si si vyvolil z týchto dvoch, 25 aby prevzali túto službu a apoštolstvo, z ktorého vypadol Judáš, aby odišiel na svoje miesto. 26 Nato im dali lósy; a lós padol na Mateja, i bol priradený k jedenástim apoštolom.


Každý má šancu, len nesmie premrhať čas milosti! Neraz rozmýšľam nad Judášom, či mal alebo nemal šancu niečo urobiť, či zmeniť spôsob ukončenia svojho života. Veď o jeho zrade prorokoval už Dávid! Judášovi o jeho zrade pri Poslednej večeri hovoril priamo Pán Ježiš. To by sme však zodpovednosť za spôsob vysporiadania sa s hriechom (aj so zradou) presunuli na Boha. Pán Ježiš počas Svojho života tu, na zemi, často hovoril, že musí zomrieť za hriechy sveta. Veď Kristus zomrel za každého človeka a Jeho krv má moc očistiť každého (1J 1,7 a 9)! To často počul od Pána Ježiša aj Judáš. Aj učeníka Petra Pán Ježiš varoval predtým, ako Ho zaprel, a predsa zlyhal a trikrát Ho zaprel. Peter však plače, uvedomuje si, čo vykonal a ľutuje svoj hriech. Judáš po hriechu zrady konštatuje pred veľkňazmi: „Zradil som krv nevinnú“, ale to nie je pokánie. Človek sa sám nedokáže zbaviť hriechu. Hriech nemá miesto v Božej blízkosti. Učeníci si na uvoľnené miesto po Judášovi volia iného. Moje miesto, či poslanie neostane neobsadené, ak zhreším a neučiním pokánie. Boh možno použije iného. No čo ja? Vyznávajme svoje zlyhania a hriechy a konajme službu, do ktorej nás pozýva Boh skrze Ducha Svätého!
Modlitba: Odpusť, Bože, moje zrady! Odovzdávam svoje vnútro Kristovi, aby umrelo, čo Ťa zo mňa zrádza a narodilo sa, čo Ťa bude poslúchať. Oživuj vo mne ducha poslušnosti! Amen.
Pieseň: ES 520
Autor: Milan Bruncko


Zaistil pamiatku svojim divom; milostivý a milosrdný je Hospodin. Žalm 111,4

Keď s nimi zasadol k stolu, vzal chlieb, dobrorečil, lámal a podával im. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Lukáš 24,30-31


1.Jánov 4,1-6 :: Modlíme sa za: Krpeľany (Tu)