Zamyslenie na deň 18.1.2023

Zamyslenie z Biblie na každý deň Tesnou bránou

1.Mojžišova 8,1-12

1 Vtedy sa Boh rozpomenul na Nóacha, na všetky živočíchy i na dobytok, ktoré boli s ním v korábe; Boh poslal vietor na zem a vody opadli. 2 Zavreli sa žriedla prahlbiny aj okná nebies a dážď z neba ustal. 3 Vody sa viac a viac vracali do zeme a po stopäťdesiatich dňoch začalo vôd ubúdať. 4 V siedmom mesiaci, sedemnásteho dňa toho mesiaca spočinul koráb na Araráte. 5 Vôd stále ubúdalo až do desiateho mesiaca; prvý deň desiateho mesiaca ukázali sa končiare vrchov. 6 Potom, po štyridsiatich dňoch, Nóach otvoril okno korábu, ktoré urobil, 7 a vypustil krkavca. Ten vyletel a poletoval sem i tam, kým na zemi nevyschli vody. 8 Potom vypustil holubicu, aby videl, či sa vody na povrchu zeme umenšili. 9 Keď však holubica nenašla miesto, kde by jej noha spočinula, vrátila sa k nemu do korábu, lebo vody boli na celom povrchu zeme. Vystrel ruku, chytil ju a vtiahol k sebe do korábu. 10 Potom čakal ešte ďalších sedem dní a znova vypustil holubicu z korábu. 11 K večeru sa holubica vrátila k nemu, a hľa, v zobáku mala čerstvý olivový list. Z toho Nóach poznal, že sa vody na zemi umenšili. 12 Potom počkal ďalších sedem dní a vypustil holubicu, ale tá sa už nevrátila k nemu.


Nový začiatok. Toto zamyslenie vznikalo vo februári 2022. Ruské vojská vtedy prekročili hranice Ukrajiny a rozpútali vojnový konflikt. Nezastavili ich nesúhlas, protesty, ani tvrdé sankcie. Za ich útokmi zo všetkých strán zostávali mŕtvi a zranení ľudia, zničené mestá, strach, utečenci, neistota a obavy susedných štátov, ktoré prejavili veľkú solidaritu s Ukrajinou. Jej armáda a obyvateľstvo kládli presile hrdinský odpor. – – Aj biblický príbeh hovorí o veľkej katastrofe – potope. Prežilo ju len osem ľudí so živočíchmi, ktoré na Boží príkaz vzal Nóach do korábu. Boží súd sa končí. Pán Boh však dáva ľuďom, zvieratám i stvorenstvu nový začiatok. Poslal vietor, zaviera žriedla prahlbiny, aj okná nebies. Prostredníctvom vtákov, ktorých vypustil Nóach, im Hospodin oznamoval, aká nádejná je situácia mimo korábu. V Bohom určenom čase vystúpil Nóach s rodinou a so zvieratami z korábu na suchú zem. – – Ničivé sily potopy môžeme prirovnať k ľudskému hriechu v podobe sebectva, ktoré sa prejavuje aj vojnovým ničením, zabíjaním a zotročovaním ľudí. No najmä bezbožnosťou. Hriech má dopad na celé človečenstvo. Napriek tomu sa Boh o Svoje stvorenstvo stále stará. Obnovil zem a dáva možnosť nového začiatku. Nad stvorenstvom rozprestiera „dúhu“ Svojej milosti, lásky a nádeje v Ježišovi Kristovi. Dôverujme Mu teda aj dnes! Prosme o Jeho pokoj a dajme sa skrze Božieho Syna vyviesť z vôd smrti.

Modlitba: Bože, daj nám precítiť ničivosť hriechu, aby sme si uvedomovali, že každým svojím zlom zväčšujeme zlo celého sveta. Naplň nás Kristovým Duchom, aby sme pridávali Jeho dobro k celkovému dobru. Amen.
Pieseň: ES 576
Autor: Dušan Kováčik


Milosťou Svojou viedol si tento ľud, ktorý si vykúpil Svojou silou. 2.Mojžišova 15,13

Veď aj Kristus trpel raz navždy za hriechy, spravodlivý za nespravodlivých, aby vás priviedol k Bohu. 1.Petra 3,18


Rímskym 9,31-10,8 :: Modlíme sa za: Dobšiná (GeS)